دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-176 
اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته

صفحه 17-32

میترا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ مینا معراجی پور


اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف

صفحه 51-69

مریم طهماسبی؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور