دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-228 
ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد

صفحه 77-97

بهاره شهرابی فراهانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ طاهره حسنلو؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی طباطبایی


کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب

صفحه 117-135

مهین نوذری نژاد؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ الیاس سلطانی؛ بهنام کامکار


اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

صفحه 151-163

عبدالخلیل حسن زاده؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی