تاثیر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزای بر جذب برخی عناصر معدنی توسط نخود در سطوح مختلف کود سولفات آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد خاک شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزی و سولفات آهن بر گیاه نخود انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل باکتری ریزوبیوم (تلقیح شده و عدم تلقیح)، قارچ میکوریزی (گلوموس موسه، گلوموس اینترادیسه و عدم تلقیح) و مقادیر مختلف کود سولفات آهن (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه¬ای واقع در شهرستان سبزوار به اجرا درآمد. اثرات 3 عامل اصلی و اثرات متقابل آنها بر صفات عملکرد، درصد پروتئین دانه و غلظت های آهن، روی، فسفر و گوگرد در گیاه نخود مورد بررسی قرار گرفت. مصرف توام مایکوریزا و ریزوبیوم، مایکوریزا و کود سولفات آهن تمامی غلظت¬های عناصر و عملکرد را نسبت به تلقیح جداگانه هر تیمار افزایش داد و گونه ی گلوموس موسه نسبت به اینترادیسه موفق تر عمل نمود. اثرات متقابل هر سه تیمار در سطوح احتمال 5 و 1 درصد جز در غلظت گوگرد بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Rhizobium inoculation and mycorrhizal fungi on some nutrient uptake by chickpea at different levels of iron sulfate fertilizer

نویسندگان [English]

  • mahboobeh khosrovjerdi 1
  • S. S. 2
  • M. Gh. 3
  • H.R. A. 2
چکیده [English]

The study was designed to evaluate the impact of Rhizobium bacteria and mycorrhizal fungi and iron sulfate was performed on chickpea plants. Treatments Rhizobium bacteria (Inoculated and non-inoculated), mycorrhizal fungi (Glomus mosseae, Glomus intraradices and non-inoculated) and various amounts of iron sulfate fertilizer (0, 40 and 80 kg per hectare) with a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications were conducted in the city of Sabzevar.The effects of three main factors and their interactions on yield, seed protein concentration in iron, zinc, phosphorus and sulfur in pea plants was studied. mycorrhizal combined and Rhizobium, mycorrhizal and fertilizer iron sulfate concentrations of all elements and performance than individual inoculation treatments Increased the species Glomus Mosse more than Glomus intraradices be successful. The interaction between treatments 5 and 1% probability level except for the seed sulfur concentration on all the parameters studied was significantly.
Key words: Rhizobium bacteria, iron sulfate, mineral concentration, mycorrhizal fungi, chickpea

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rhizobium bacteria
  • iron sulfate
  • mineral concentration
  • Mycorrhizal fungi
  • Chickpea