اثر تغذیه گیاهی بر برخی صفات مرفولوژیک و میزان پروتئین گلرنگ تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این پژوهش اثر رژیم‌های آبیاری و تغذیه گیاهی در قالب کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی بر روی گلرنگ در 3 تکرار، در سال زراعی 1389 مورد بررسى قرار گرفت. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از: رژیم آبیاری در 3 سطح: آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی، قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی به‌عنوان کرت‌های اصلی و ترکیبی از سطوح مختلف تغذیه گیاهی در 7 سطح: شاهد، اوره، کود آلی هیومیکس، بیولوژیک (نیتروکسین و بیوسولفور)، تلفیقی: (اوره+هیومیکس+نیتروکسین) و (اوره+هیومیکس+ بیوسولفور)، به‌عنوان کرت‎های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیش‌ترین ارتفاع بوته (96/69 سانتی‌متر) در تیمار تلفیقی اوره + هیومیکس + بیوسولفور در شرایط قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و کم‌ترین  میزان آن در شرایط قطع آبیاری در مرحله رشد رویشی و در تیمار کودی نیتروکسین دیده شد. بیش‌ترین و کم‌ترین میزان پروتئین دانه به‌ترتیب از تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی و استفاده از بیوسلوفور (41/28 درصد) و کمترین مقدار آن در شرایط آبیاری کامل و استفاده از کود آلی هیومیکس (01/21 درصد) بدست آمد. تعداد شاخه فرعی، زیست‌توده و عملکرد دانه تحت‌تأثیر تغذیه گیاهی قرار گرفتند. بیش‌ترین میزان عملکرد دانه مقدار زیست توده از تیمار تلفیقی تیمار تلفیقی اوره+هیومیکس+ نیتروکسین و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد بدست آمد. رژیم آبیاری اثر معنی‌داری بر میزان زیست‌توده و عملکرد دانه داشت، به‌طوری‌که بیش‌ترین و کم‌ترین میزان آن‌ها به‌ترتیب در رژیم آبیاری کامل و قطع آبیار، در مرحله رشد رویشی به‌دست آمد. به‌طورکلی تیمار کود تلفیقی (اوره+ هیومیکس+ بیوسولفور) در شرایط آبیاری مطلوب اثری مفیدتر بر گلرنگ داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of plant nutrition on some morphological traits and protein content of safflower under different irrigation regimes

نویسندگان [English]

  • O. M. 1
  • J. J. 2
چکیده [English]

In this study, the effect of irrigation regimes and plant nutrition were evaluated as split plot arrangment based on randomized complete block design with three replications in 2010. Treatments consisted of irrigation regimes at three levels: well-irrigation, irrigation disruption at vegetative growth stage, and irrigation disruption at reproductive growth stage as main plots and combination of different levels of plant nutrition in seven levels included of Control, Urea, Humix as organic fertilizer, biofertilizes (Nitroxin (N), Biosoulphoure (B), integrated fertilizer treatments (Urea + Humix + Nitroxin), and (Urea + Humix + Biosoulphoure) as sub plot. Results showed that the the highest plants height (69.96 cm) observed in the integrated fertilizer treatment (Urea+Humix+Biosoulphone) and (Irrigation disruption at vegetative growth stage) condition and the lowest plants height (61.46 cm) observed in (Irrigation disruption at vegetative growth stage)condition and Nitroxin fertilizer treatment. The highest of seed protein was obtained from the Irrigation disruption at reprductive growth stage with Biosoulphoure fertilizer (28.91%) and the Lowest it in Well-irrigation with organic fertilizer (21.01%) and treatments, respectively. The number of branches per plant, biomass yield and seed yield were affected by plant nutrition treatment. The highest and lowest seed yield was obtained from (Urea+Humix+Biosoulphone) and lowest of it in control fertilization treatments. Irrigation regimes had significant affects on biomass and seed yield, so that the highest and lowest of these traits were obtained in well-irrigationand Irrigation disruption at vegetative growth stage. Regimes, respectively. Generally, integrated fertilizer treatment (Urea + Humix + Biosoulphoure) under well-irrigation had the beneficial effect on safflower.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Irrigation disruption
  • Organic fertilizer
  • Yield