تاثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارویی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه تهران

3 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد خاک‌شناسی دانشگاه تهران

4 استاد دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کود نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن کل و نیترات در اندام هوایی، غلظت کلسیم در برگ و عملکرد برگ و سرشاخه جوان مرزه رقم ساترن، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در کرج اجرا گردید. کود نیتروژن در 4 سطح 0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار و کربنات کلسیم در سه سطح 0، 5 و 10 تن در هکتار آهک، استفاده شدند. صفات اندازه‌گیری شده در این آزمایش شامل نیتروژن کل و نیترات برگ، غلظت کلسیم و وزن خشک برگ و سرشاخه‌های جوان بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر کربنات کلسیم بر تجمع نیتروژن و غلظت کلسیم (01/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Influence of Nitrogen and Calcium Carbonate Application Rates on Nitrate Accumulation and Yield of Summer Savory (Satureja hortensis L.)

نویسندگان [English]

  • ahmad nooshkam 1
  • H. M. 2
  • A. mohseni 3
  • M. B. 4
چکیده [English]

For finding out the effect of nitrogen and calcium carbonate fertilizers on nitrate and nitrogen accumulation in aboveground biomass, calcium concentration and dry weight of leaves of satureja hortensis L., a factorial experiment was carried out based on randomized complete block design with three replications in Karaj in 2008. The nitrogen fertilizer was in four levels (0, 50, 100 and 150 Kg. ha-1) and calcium carbonate (lime) fertilizer in three levels (0, 5 and 10 t. ha-1). Total nitrogen and leaves nitrate, calcium concentration and leaves and shoot dry weight were measured. The results showed that calcium carbonate had significant effects on nitrogen (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium Carbonate
  • nitrate accumulation
  • nitrogen fertilizers
  • summer Savory