اثر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد گروه زراعت، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تهران

3 استاد گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر لوبیا چیتی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل نانو ذرات در 4 سطح (صفر، 4/0، 8/0 و 2/1گرم بر کیلوگرم وزن بستر)، ورمی کمپوست در 3 سطح (5/2، 5 و 5/7 درصد وزنی بستر) و نوع نانو ذرات در دو سطح (اکسید مس و اکسید روی) بودند. پس از آماده‌سازی بسترها، به هر یک تعدادی کرم بالغ گونه‌ی Eisenia fetida اضافه و پس از یک هفته نانو ذرات به صورت محلول به بسترها اضافه گردیدند. پس از سه ماه ورمی‌کمپوست آماده شده با توجه به وزن بسترهای کشت با خاک مخلوط و لوبیا چیتی به صورت هیرم‌کاری کشت گردید. نتایج نشان داد با افزایش میزان نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد زیست توده، عملکرد دانه، شاخص برداشت و پروتئین دانه کاهش و غلظت مس و روی در دانه افزایش یافت. در سطوح یکسان نانو ذرات (به جزء سطح اول) طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، وزن صد دانه، طول ساقه و شاخص برداشت در نانو ذرات اکسید روی بیشتر از نانو ذرات اکسید مس بود. کمترین طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح چهارم نانو ذرات اکسید مس حاصل گشت. همچنین جذب و تجمع نانو ذرات اکسید روی در دانه بیشتر از نانو ذرات مس بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of vermicompost produced from the SMC impregnated with copper oxide (CuO) and Zinc Oxide (ZnO) nanoparticles on some properties of the wax bean

نویسندگان [English]

  • F. B. 1
  • I. A. 2
  • E. M. 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to study the effect of vermicompost containing copper oxide and zinc oxide nanoparticles on was beans, in an experiment factorial were done based on a randomized complete block design in three replications. The experiment treatment were as follows: nanoparticles in 4 levels (0, 0.4, 0.8 and 1.2 g/kg weight of substrate), vermicompost in 3 levels (2.5, 5 and 7.5 g/kg-1 weight of substrate) and kind of nanoparticles in 2 levels (copper oxide and zinc oxide). After preparation of substrates, to any one of them was added adult worm Eisenia fetida and after a week were added nanoparticles to substrate as a solution. After three months, vermicompost prepared according to the weight of cultivation substrate was cultivated with mix soil and wax bean as a wet planting. Results showed, with increasing copper oxide and zinc oxide nanoparticles decreased pod length, number of pod in bush, biological yield, grain yield, harvest index and grain protein and increased concentration copper and zinc in grain . In similar level nanoparticles (except first level), pod length, number of pod in bush, grain yield, weight of hundred grains, stem length and harvest index in zinc oxide nanoparticles were more than copper oxide nanoparticles.The least pod length, number of pod in bush, weight of pod, grain yield and harvest index obtained in forth level copper oxide nanoparticles. Also absorbtion and accumulation of zinc oxide nanoparticles in grain was more than copper oxide nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticles
  • Zinc oxide
  • copper oxide
  • Vermicompost
  • wax bean