اثر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اگرواکولوژی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه شهرکرد

3 دستیار بیماری‌های داخلی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده

به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و تولید زیست توده گیاه دارویی خرفه(Portulaca oleracea)، آزمایشی در مزرعه‌ تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1391 اجرا شد. تیمارهای مختلف کودی شامل شاهد، 30 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از کود اوره, 30 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی, ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی + اوره با نسبت¬های 1:2, ۱:۱ و۲:۱ بودند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ در چین دوم با تیمارهای تلفیقی و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی بدست آمد. در چین اول، بیشترین وزن تر اندام¬های هوایی با میانگین 04/76 تن در هکتار با کاربرد ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی بدست آمد ولی اختلاف معنی¬داری با تیمار تلفیقی (۱:۱) نداشت. در چین دوم، وزن تر اندام¬های هوایی تیمار تلفیقی (۱:۱) کاهش معنی¬داری نسبت به ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود گاوی و یا اوره نشان داد. وزن تر برگ در چین اول به¬طور معنی¬داری بیشتر از چین دوم بود. به‌طور کلی استفاده از ترکیب کود آلی و شیمیایی (۱:۱) در کاهش مصرف نیتروژن کشت خرفه تک چین مؤثر است و افزایش محصول چین دوم تیمار تلفیقی از طریق کود سرک نیتروژن بایستی در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different sources and rates of nitrogen fertilizer on the growth and biomass production of purslane (Portulaca oleracea)

نویسندگان [English]

  • F. S. 1
  • Seyfollah Fallah 2
  • M. H. 3
2 Member of Faculty, Agronomy Department, College of Agriculture, Shahrekord University
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of different sources and rates of nitrogen the growth and biomass production of purslane, a randomized complete block design was conducted with three replications at the agricultural research farm of Shahrekord University in 2012. Fertilization treatments were consisted of control (no N amendment), 30 and 90 kg N ha-1in the form of urea fertilizer, 30 and 90 kg N ha-1 in the form of cow manure, 60 kg N ha-1 as urea fertilizer+ cow manure in 2:1, 1:1 and 1:2 ratios. The results showed that the greatest leaf area index was observed from the second cutting with integrated treatments and 90 kg N ha-1 as cow manure. In the first cutting, the greatest aboveground fresh weight (76.04 Mg ha-1) was obtained in 90 kg N ha-1 as cow manure and it didn’t have a significant difference with that of the integrated treatment (1:1). In second cutting, aboveground fresh weight in integrated treatment (1:1) has a significant decline compared to that of the 90 kg N ha-1 as urea and/or cow manure. The leaf fresh weight from the first cutting was significantly greater than that of the second cutting. In general, the application of combined organic and chemical fertilizer (1:1) is effective in reducing nitrogen of single cutting of purslane production and future research should focus on top dress nitrogen for or increasing production of purslane second cutting treated with integrated fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow manure
  • Leaf area index
  • Fresh weight
  • Porslane
  • urea fertilizer