اثر تنش غرقابی بر جوانه‎زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد رشته زراعت دانشگاه علوم کشاورزری و منابع‌طبیعی گرگان

2 استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

3 استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

چکیده

رشد هتروتروفیک گیاهچه در مراحل اولیه نمو حاصل پویا شدن و انتقال ذخایر بذر و کارآیی تبدیل ذخایر بذر انتقال یافته به بافت گیاهچه می‎باشد. این تحقیق به‌منظور بررسی اثر غرقابی در دماهای مختلف بر جوانه‎زنی و رشد گیاهچه‎ بذر گندم (8019N) در قالب تجزیه مرکب با طرح پایه کاملاً تصادفی در 4 سطح غرقاب (0، 24، 48 و 96 ساعت) و در 3 سطح دما (5، 10 و 20 درجه سانتی‎گراد) با 4 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت و درصد جوانه‎زنی به‌طور معنی‎داری با افزایش غرقاب در هر سه دما کاهش یافت، ولی سرعت رشد گیاهچه تنها با افزایش طول دوره غرقاب کاهش معنی‎داری یافت. بعد از بررسی دو جزء رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم ملاحظه شد که میزان استفاده ذخایر بذر به‌طور معنی‎داری کاهش ولی کارایی استفاده از ذخایر بذر تغییر معنی‎داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of waterlogging stress on germination and heterotrophic growth components of wheat seedling in different temperatures

نویسندگان [English]

  • M. T. 1
  • serollah G. 2
  • A. S. 2
  • H.R. S. 3
چکیده [English]

Abstract
Heterotrophic seedling growth has described as the product of the following dynamic and to transmit seed reserves and the conversion efficiency of mobilized seed reserves to seedling tissue. This research was carried out to evaluate germination and seedling growth of wheat seed (N8019) in the form of combined analysis design with CRD arrangement. Treatments consisted of 4 levels of waterlogging period (0, 24, 48 and 96 hour) and in 3 levels of tempreture (5, 10 and 20 ˚C) in tetraplicates. Results indicated that percentage and rate of seed germination decreased with increasing waterlogging period under all tested tempretures, however, seedling growth rate decreased significantly only with increasing waterlogging period. Study of two components related to the heterotrophic growth of wheat seedling revealed that seed reserves utilization decreased significantly, while conversion efficiency of mobilized seed reserves did not affect significantly.
Keywords: Percentage; Rate of seed germination; waterlogging and Conversion efficiency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Percentage
  • Rate of seed germination
  • waterlogging and Conversion efficiency