دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-216 
بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 1-16

هادی خارستانی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علی اشرف مهرابی