اثر پیش ‎تیمار بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بابونه در ‏شرایط شوری ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه محقق ادربیلی

چکیده

به منظور مطالعه تحمل بابونه به شوری و یافتن یک راه حل برای افزایش تحمل آن آزمایشی به صورت فاکتوریل ‏در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.‏‎ ‎فاکتور¬های آزمایش شامل پیش‎¬‎تیمار بذر با دو هورمون اسید ‏سالسیلیک و اسید جیبرلیک با غلظت 250 پی پی ام در‎ ‎دو‎ ‎زمان¬ 12 و 24 ساعت به صورت مجزا و دو تیمار ترکیبی این دو ‏هورمون( 12 ساعت اول با اسید جیبرلیک‎ ‎و 12 ساعت دوم با اسید سالسیلیک و 12 ساعت اول با اسید سالسیلیک و 12 ‏ساعت دوم با اسید جیبرلیک)‏‎ ‎و فاکتور دوم شامل سطوح شوری‎ ‎‏(صفر، 50،‎ ‎‏100‏‎ ‎و 150 میلی¬ مولار‎ ‎کلرید سدیم) بود. ‏صفات درصد جوانه‎¬‎زنی، متوسط زمان جوانه‎¬‎زنی، ضریب سرعت جوانه‎¬‎زنی، متوسط زمان جوانه‎¬‎زنی روزانه، سرعت جوانه‎¬‎زنی روزانه، طول ریشه‎¬‎چه، طول ساقه‎¬‎چه، بنیه بذر و فعالیت آنزیم¬های آنتی اکسیدان کاتالاز و پراکسیداز اندازه¬گیری شد. ‏نتایج آزمایش نشان داد که شوری150 میلی¬مولار موجب کاهش درصد جوانه‎¬‎زنی (92 درصد)، افزایش متوسط زمان جوانه‎¬‎زنی روزانه (5/29 درصد)، کاهش ضریب سرعت جوانه‎¬‎زنی (7/27 درصد) و طول ریشه‎¬‎چه (64 درصد) و ساقه‎¬‎چه (63 ‏درصد) و همچنین افزایش فعالیت آنزیم¬های آنتی¬اکسیدان شد. پیش¬تیمار بذر تاثیر زیادی بر صفات مورد نظر نداشت و در ‏بین تیمارها، پیش‎¬‎تیمار ترکیبی اسید سالسیلیک- اسید جیبرلیک بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه¬زنی نشان داد. بیشترین ‏فعالیت پراکسیداز از پیش¬تیمار ترکیبی اسید سالسیلیک- اسید جیبرلیک و بیشترین فعالیت کاتالاز از تیمار بذر با اسید ‏سالسیلیک به¬مدت 24 ساعت مشاهده شد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on germination and seedling growth of Chamomile under salinity

نویسندگان [English]

  • Gh. P. 1
  • A. E. 2
  • E. Gh. 1
  • M. M. 1
چکیده [English]

In‏ ‏order‏ ‏to‏ ‏study‏ ‏chamomile‏ ‏tolerance‏ ‏to‏ ‏salinity‏ ‏and‏ ‏find‏ ‏a way‏ ‏to‏ ‏increase‏ ‏its‏ ‏tolerance‏ ‏afactorial‏ ‏experiment‏ ‏was‏ ‏conducted‏ ‏in‏ ‏acompletely‏ ‏randomized‏ ‏design‏ ‏with‏ ‏three‏ ‏replications‏ ‏in‏ ‏‎2012.‎‏ ‏Seeds‏ ‏primed‏ ‏with‏ ‏salicylic‏ ‏acid‏ ‏and‏ ‏gibberellic‏ ‏acid‏ ‏‎(GA)‎‏ ‏at‏ ‏‎250‎‏ ‏ppm‏ ‏by‏ ‏a‏ ‏combination‏ ‏of‏ ‏the treatments‏ ‏at‏ ‏‎12‎‏ ‏and‏ ‏or‏ ‏‎24‎‏ ‏hours,‎‏ ‏‎12‎‏ ‏hours‏ ‏with‏ ‏salicylic‏ ‏acid‏ ‏after‏ ‏‎12‎‏ ‏hours‏ ‏in‏ ‏GA,‎‏ ‏and‏ ‏vice versa.‎‏ ‏The‏ ‏second‏ ‏factor‏ ‏included‏ ‏salinity‏ ‏levels‏ ‏‎(zero, 50, 100‎‏ ‏and‏ ‏‎150‎‏ ‏Mm NaCl). Germination percentage, mean germination time, germination rate, mean daily ‎germination time, daily germination rate, plumule or root length, and seed vigor and catalase ‎and peroxidase activity were measured. Results showed that salinity reduces germination ‎percentage, mean daily germination time, length of root and hypocotyl germination rate ‎whereas increased antioxidant enzyme activities. The greatest effect obtained by a ‎combination of salicylic acid-GA. The maximum activity of peroxidase belonged to salicylic ‎acid-GA and catalase activity by priming with salicylic acid at 24 hours.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamomile
  • germination
  • Hormones
  • Stress