ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه ولیعصر رفسنجان،

2 استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به کارگیری صحیح میزان کود نیتروژن برای دستیابی به حداکثر عملکرد محصول ضروری می باشد. در اکثر مناطق مقدار کود لازم برای یک محصول توسط مدل¬های تجربی تخمین زده می شود. این مدل ها با گذشت زمان به دلیل تغییر در شرایط محیطی و زراعی کارآیی خود را از دست می دهند و نمی توانند به درستی مقدار کود مورد نیاز برای محصول را تخمین بزنند. در تحقیق حاضر یک مطالعه پیمایشی در 95 مزرعه گندم در تلفیق با آزمایش شبیه سازی با مدل CropSyst جهت ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در گرگان انجام شد. نتایج مطالعه پیمایشی نشان داد مقدار کود نیتروژن مصرفی و توصیه شده در مزارع مورد مطالعه به ترتیب بین 45 تا 5/175 و 5/67 تا 3/146 کیلوگرم در هکتار متغیر بود. همچنین، در 72 مزرعه میزان کود نیتروژن مصرفی بیشتر از مقدار توصیه شده بود. مقایسه کود نیتروژن مصرفی و توصیه شده با مقدار کود مطلوب تخمین زده شده توسط مدل شبیه سازی (171 کیلوگرم در هکتار) نشان داد که مقدار کود نیتروژن مصرفی در 93 مزرعه و مقدار کود توصیه شده در همه مزارع از مقدار کود مطلوب کمتر بود. این موضوع نشان داد که هر دو مقدار کود مصرفی و توصیه شده از مقدار مطلوب فاصله داشتند و این فاصله برای کود توصیه شده بیشتر بود. بنابراین، استنباط شد که روش توصیه کودی فعلی برای مزارع گندم مورد مطالعه با گذشت زمان کارآیی خود را از دست داده و برای دستیابی به عملکرد بالاتر در مزارع گندم باید در روش فعلی توصیه کودی تجدید نظر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of nitrogen fertilizing of wheat farms in Gorgan region

نویسندگان [English]

  • B. T. 1
  • A. S. 2
1
2
چکیده [English]

Precise application of the N fertilizer rate is critical to achieve maximum yield. In major regions, empirical methods were used for determining N fertilizer requirement. These methods cannot take into account variation in management and environmental conditions on determining fertilizer requirement. Crop simulation models can provide an alternative means of determining the optimum crop N requirement under varied management and climatic conditions. In the present study for assessment of N fertilizing of wheat farms in Gorgan region, we conducted a survey on 95 wheat farms integrated with simulation experiment using CropSyst model. On-farm assessment showed that the amount of applied and recommended N fertilizer application varied between 45-175.5 and 67.5-146.3 kg ha-1, respectively. In addition, the amount of applied N fertilizer on 72 farms was more than recommended N values. Comparison of applied and recommended N fertilizer to optimum N fertilizer estimated by simulation model (171 kg ha-1) showed that the amount of applied N fertilizer on 93 farms and the amount of recommended N fertilizer on all farms were lower than optimum N fertilizer. This indicated that there was a gap between both applied and recommended fertilizer with optimum N fertilizer and this gap was more between recommended and optimum value. Therefore, it was concluded that the method of fertilizer recommendation on farms has not been effective and the current method of fertilizer recommendation should be revised for achieving the higher yield on farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertilizer recommendation
  • simulation
  • Survey
  • Wheat