اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، پردیس گیلان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آبیاری و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز، آزمایشی به صورت کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان اهواز در سال زراعی 1390 اجرا گردید. در این تحقیق آبیاری در دو سطح (آبیاری مطلوب و تنش خشکی) و کود سولفات پتاسیم در 4 سطح (0، 25، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی آبیاری و کود سولفات پتاسیم و نیز اثر متقابل آنها بر تمامی صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در هر دو شرایط رطوبتی، بیشترین میزان عملکرد و اجزای عملکرد مربوط به استفاده از 50 کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم بوده است. نتایج بررسی روند تغییرات حاکی از این بود که تأثیر کود سولفات پتاسیم بر عملکرد دانه خشک و عملکرد نیام سبز توسط رابطه درجه 2 قابل توجیه است. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی نشان داد که عملکرد دانه خشک با صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در نیام و تعداد نیام در بوته رابطه مثبت و معنی‌داری داشت. در مجموع نتایج نشان داد که افزایش کود سولفات پتاسیم در شرایط تنش رطوبتی از افت شدید عملکرد در مقایسه با شرایط آبیاری مطلوب تا حدودی جلوگیری به عمل آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of drought stress and potassium sulfate fertilizer on green bean yield

نویسندگان [English]

  • P. Sh. 1
  • N. K. 2
  • H. A. 1
1
2
چکیده [English]

A split plot experiment based on complete block design with three replications was carried out to evaluate the effect of irrigation and potassium fertilizer on yield and yield components of green beans, in 2011 at Ahvaz. Two levels of irrigation (normal irrigation and drought) and four levels of potassium sulfate fertilizer (0, 25, 50 and 100 kg ha-1) were evaluated in this study. The results of analysis of variance indicated that there were significant effects of irrigation, potassium sulfate fertilizer and irrigation × potassium sulfate fertilizer interactions on all of the studied traits. The results of mean comparisons indicated in both conditions of irrigation, the high value of yield and yield components were obtained by use of 50 kg ha-1 potassium sulfate fertilizer. The results of trend analysis revealed that effect of potassium Sulfate fertilizer on dry grain yield and yield of green pods can be explained by the quadratic equation. The results of the correlation analysis indicated that there were positive and significant correlation between dry grain yield and plant height, number of grains per pod and number of pods per plant. In conclusion, the results indicated increasing that potassium sulfate fertilizer was partly prevented high reduction of grain yield in drought condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Green bean
  • Irrigation
  • Potassium sulfate fertilizer
  • Regression equation