اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس

2 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس

3 استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس،

4 دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوتهýای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا بود. بدین‌منظور آزمایشی بر روی رقم برکت باقلا، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور تاریخ کاشت (در سه سطح 7 و 24 آذر 1390 و 17 دی) و تراکم (در چهار سطح 8، 12، 16 و 20 بوته در مترمربع) و با چهار تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با تأخیر در کاشت باقلا مدت زمان رسیدن به مراحل فنولوژیک کاهش یافت، به این دلیل که با محصول با دمای آخر فصل رشد برخورد کرده و سبب تسریع در رشد آن می‌شود. تاریخ کاشت اثر معنی‌داری بر تعداد بوته در مترمربع و تعداد دانه در غلاف نداشت، اما مقدار سایر مولفه‌های عملکرد از قبیل تعداد غلاف در بوته، وزن دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت با کاشت تأخیری کاهش یافتند. افزایش تراکم بر تعداد دانه در غلاف، وزن دانه و عملکرد دانه تأثیر معنی‌داری نشان نداد. با افزایش تراکم، شاخص برداشت و تعداد غلاف در بوته کاهش و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. اما اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The combined effect of terminal heat the end of growth season and competition between plants on phenology, yield and components yield in faba bean

نویسندگان [English]

  • AB. h. 1
  • A. R. 2
  • A. N. 3
  • A. B. 4
چکیده [English]

The aim of this study was investigation the combined effect of terminal heat of last growth season and competition between plants on phenology, yield and components yield in faba bean. A field experiment with 3 sowing dates (28 November 2011, 15 December 2011 and 7 January 2012) and 4 plant densities (8, 12, 16 and 20 plants m-2) was conducted on faba bean (cv. Barkat) at Agricultural Science Research Farm of Agricultural Sciences and Natural Resources Faculty of the GonbadKavous University, during 2011-2012. Experimental design was a factorial arrangement of factors based on randomized complete block design with four replications. Results showed that phenology stages shortened by delay in planting date because of crop encountered with high temperatures at the end of growing season and crop growth rate was increased. Also planting date had no significant effect on the number of plants per square meter and the seed number per pod but other yield components were decreased with delayed planting while plant density had no significant on number seed per pod, seed weight and seed yield. Harvest index and number pod per plant decreased and biological yield increased with increasing plant density but Interaction of plant density and planting date had no significant effect on all studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faba bean
  • planting date
  • Plant density
  • phenology