مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه تحقیقات برنج مازندران

چکیده

کمبود آب و رقابت در مصرف آن امروزه به ضرورت اساسی جهت توسعه سیستم مناسب کشت برنج که نیاز به مقدار آب کمتری داشته باشد تبدیل شد. از اینرو این تحقیق به منظور مطالعه وضعیت61 ژنوتیپ برنج هوازی به همراه سه رقم شاهد شامل فجر، ندا و طارم محلی جهت امکان تغییر الگوی کاشت از سیستم غرقابی به هوازی در مازندران و انتخاب بهترین ژنوتیپ ها اجرا شد. ژنوتیپ های برنج در قالب آزمایش حجیم شده که ارقام شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی منتسب شدند در اراضی شرکت زراعی دشت ناز ساری در سال 1388 ارزیابی شدند. در این مطالعه صفات تعداد روز تا ظهور خوشه، ارتفاع بوته، تعداد دانه پر و پوک در خوشه، طول و عرض دانه، وزن 1000دانه، وضعیت عمومی در تحمل به بیماری‌ها و آفات و قابلیت پذیرش عمومی اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها برای صفات مختلف در ژنوتیپ های مورد مطالعه حاکی از برتری تعداد 8 ژنوتیپ هوازی برنج بر ارقام شاهد بودند که عمدتا دارای زمان رسیدگی کوتاهتر، طول و عرض دانه مطلوب و وزن 1000 دانه بالاتری بودند. از اینرو این دسته از ژنوتیپ ها جهت انجام مطالعات تکمیلی و معرفی رقم مناسب جهت کشت در شرایط هوازی پیشنهاد می شوند. همچنین نتایج نشان داد که ازمیان ژنوتیپ های شاهد رقم ندا نیز وضعیت مطلوبی در شرایط هوازی نشان داد، که به عنوان رقم متحمل به شرایط کم آبی می تواند در مطالعات مرتبط با تحمل به خشکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on possibility of changing rice cultivation system from irrigation to aerobic condition in Mazandaran provinc

نویسنده [English]

  • ALI MOUMENI
چکیده [English]

Water shortage and its consumption resulted in development of a suitable rice cultivation system which use less water. Therefore, this preliminary research was carried out to study the possibility of coversion of irrigated system of rice cultivation to aerobic. We tested 61 aerobic rice genotypes, in which were developed at International Rice Research Institute (IRRI), together with 3 diverse local checks such as Fajr, Neda and Tarom. They were tested in an experimental site in Dash-e-Naaz, Sari, Mazandaran in 2009. Experiment was carried out in an augmented experiment design which check varieties were tested in an RCBD with 5 replicates. We evaluated some important agronomical traits including headings (HDG), plant height (HT), number of filled (FG) and non-filled grain (NFG) per panicle, grain length (GL) and width (GW), 1000-grain weigth (TGW) together with some others which was observationaly scored. Analysis of collected data showed that 5 genotypes showed a better performance than the others in aerobic condition for most of the traits in experimental site. Hence, these selected aerobic rice genotypes along with Neda, the best local check which showed a good performance in aerobic condition, could be suggest to be used for further/details tests to select the best genotypes and develop related agronomic managements and apply in rice breeding programs for drought stress condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic
  • augmented experiment
  • cultivation system
  • Water Shortage
  • Rice