کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

5 دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

برای کمی سازی واکنش سرعت جوانه ‏زنی به دما در تعیین دماهای کاردینال انتخاب مدل مناسب بسیار مهم است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مدل‏های رگرسیونی غیر‏خطی برای توصیف سرعت جوانه‏زنی گندم (رقم مروارید) به دما و پتانسیل آب صورت گرفت. بدین منظور سرعت جوانه‌زنی بذور در دماهای 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 37 درجه سانتی‌گراد و پتانسیل‌های رطوبتی صفر، 2/0-، 4/0- ، 6/0- و 8/0- مگاپاسکال اندازه‌گیری شد. برای توصیف سرعت جوانه‏زنی در مقابل دما و پتانسیل آب مدل‏های دندان‏مانند، دوتکه‏ای، بتا (اصلی)، بتا (تغییریافته) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد مدل دندان‏مانند نسبت به مدل‏های دیگر واکنش سرعت جوانه‏زنی به دما و پتانسیل آب را بهتر توصیف می کند. دمای پایه، دمای مطلوب تحتانی، مطلوب فوقانی و دمای سقف برای جوانه‏زنی گندم در شرایط عدم تنش به ترتیب 5/1، 8/23، 0/33 و 0/41 درجه سانتی‏گراد بدست آمدند. به‏جز دمای پایه برای جوانه‏زنی، سایر دماهای کاردینال تحت تأثیر پتانسیل آب تغییر معنی‏داری نداشتند. ساعت بیولوژیک برای جوانه‏زنی نیز در پتانسیل‏های مختلف آب بین حدود 34 تا 51 ساعت بود. ساعت بیولوژیک به‏ازای هر واحد افزایش پتانسیل آب (مگاپاسکال) حدود 20 ساعت کاهش یافت. از این پارامترها و روابط به‏دست آمده می‏توان برای پیش‏بینی زمان تا جوانه‏زنی و یا سبزشدن گندم در شرایط نرمال و دامنه‏وسیعی از تنش خشکی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantify wheat germination rate response to temperature and water potential

نویسندگان [English]

  • M. N. 1
  • E. Z. 2
  • A. S. 3
  • E. S. 4
  • B. k. 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

It is very important to find the best model to quantify seed germination rate on the response of temperature which it can be used in determination of cardinal temperatures. This study was conducted to evaluation nonlinear regressions models for description wheat (cv. Morvarid) germination rate response to temperatures and water potentials. Therefore, seeds germination rate were evaluated in temperatures of 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 37 oC and water potentials of 0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa. Four functions (Dent-like, Segmented, Beta (original) and Beta (Modified)) were evaluated to describe germination rate on the response to temperature and water potentials. The results indicated that the best model was Dent-like. The base, the lower and the upper and the ceiling temperatures were 1.5, 23.8, 33.0 and 41.0 oC in the optimum conditions of water potential. Cardinal temperatures had no significantly change under different water potentials, except for base temperature. Biological time for germination ranged from 34 to 51 h in different water potentials. Biological time increased about 20 h by decreasing 1 MPa. Estimated parameters and the relations can be used to prediction time to germination or emergence in wheat under wide environmental conditions from normal to drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Nonlinear regression models
  • Temperature
  • water potential
  • germination