دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-248