ارزیابی کارآیی علف‌کش دومنظوره توتال و اختلاط دو علف‌کش تری بنورون متیل و پینوکسادان در مراحل مختلف رشدی گیاه گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی کارآیی علف‌کش دومنظوره توتال و اختلاط علف‌کش‌های گرانستار و آکسیال، و همچنین عکس‌العمل گندم در مراحل مختلف رشد و نمو به علف‌کش‌های مذکور آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین (خوزستان) به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار‌های آزمایشی شامل کاربرد علف‌کش‌ توتال و اختلاط علف‌کش‌های‌ گرانستار و آکسیال در مراحل رشدی مختلف گندم (سه برگی، اواسط پنجه‌زنی، اواسط ساقه‌رفتن، سه برگی + اواسط ساقه‌رفتن و ظهور سنبله) بودند. علاوه بر این، دو تیمار بدون کاربرد علف‌کش به‌عنوان شاهد وجین و عدم وجین علف‌های هرز در طول فصل رشد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که میان تیمارهای مختلف برای صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد سنبلچه در سنبله، طول سنبله، ارتفاع بوته و وزن خشک علف‌های هرز در مترمربع اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 1/0 درصد بود. در صورتی‌که برای صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبلچه و وزن هزاردانه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. بطورکلی بیشترین عملکرد دانه پس از تیمار شاهد وجین علف‌های هرز در طول فصل رشد، در سمپاشی توتال به‌ترتیب از مراحل سه برگی+ اواسط ساقه‌رفتن، سه برگی و اواسط پنجه‌زنی، و از سمپاشی اختلاطی بترتیب در مرحله سه برگی، سه برگی+اواسط ساقه‌رفتن و اواسط پنجه‌زنی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of management efficiency of Total dual purpose herbicide and mixed Granstar and axial herbicides at different growth stages of wheat

چکیده [English]

In order to study of efficiency Total dual purpose herbicide and mixed Granestar and Acsiyal herbicides, and response of wheat at growth various stages to the aforementioned herbicides, an experiment with randomized complete block design with three replications were conducted during 2008-2009 in a field experiment at Ramin Agricultural and Natural Resources University, Khouzestan. Treatments included using dual purpose herbicide Total and mixed herbicides Granestar and Acsiyal in growth difference stages (three-leaf, tillering, stem elongation, three-leaf plus stem elongation and heading). Meanwhile, two additional treatments no application herbicide was arranged as weeding and no cultivate control of weeds in full season. The results indicated that was significant effect (P<0.001) between different treatments for grain yield, biological yield, harvest index, tiller number m-2, spikelet per spike, spike length, plant height and dry weight of weeds m-2. Although for traits grain per spike, grain per spikelet and 1000-grains weight was not differed significantly. Throughout taken most, grain yield in Total herbicide of stages three-leaf plus stem, three-leaf and tillering, and of mixed herbicides in three-leaf stages, three-leaf plus stem, and tillering, respectively.