بررسی روغن، پروتئین و عملکرد دانه ارقام کلزا در تاریخ کاشت¬های مختلف در منطقه یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تعیین واکنش ارقام مختلف گیاهان زراعی به متغیرهای محیطی از کاشت تا برداشت یکی از پایه‌های اساسی برنامه‌ریزی کشاورزی به‌منظور دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت مطلوب است. تغییر تاریخ کاشت از طریق تاثیر بر طول دوره رشد رویشی و زایشی و توازن بین آن­ها، بر عملکرد و کیفیت محصول تاثیر گذار خواهد بود. به‌منظور بررسی واکنش 4 رقم کلزای پاییزه به تاریخ کاشت‌های مختلف، آ‌زمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بویراحمد به اجرا در آمد. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح به فاصله 10 روز از 21 شهریور ماه و عامل دوم شامل چهار رقم کلزای پاییزه (زرفام، اکاپی، الایت و SLM-046) بود. نتایج نشان داد که واکنش ارقام به تاریخ­های مختلف کاشت در صفات تعداد خورجین در بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی‏دار بود. بیشترین تعداد خورجین در بوته (91)، عملکرد دانه (5231 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (2227 کیلوگرم در هکتار) به رقم الایت در کاشت زودتر (21 شهریور) و کمترین آنها به رقم SLM-046 با 40 روز تاخیر در کاشت (20 مهر) تعلق داشت. با تاخیر در کاشت درصد روغن کاهش و درصد پروتئین دانه افزایش یافت. در بین ارقام، تاخیر در کاشت کمترین کاهش عملکرد  دانه و روغن را در رقم زرفام ایجاد کرد.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of oil, protein and grain yield of canola cultivars in different planting date in Yasouj region

چکیده [English]

Determination of the response of differentcrop varieties to environmental variables from planting to harvest is one of the fundamental pillars of agriculture planning to achieve maximum yield and desirable quality. Changing planting date by effect on vegetative and reproductive growth period and balance between them, will affect yield and product quality. In order to study the responses of four winter canola cultivars to different planting dates a factorial experiment was carried out in Randomized Complete Block Design with four replications in 2008-2009 at the research field of Agricultural Research Station of Yasouj. Planting date in four levels with ten days intervals from September 12 as a first factor and four winter canola cultivars (Zarfam, Okapi, Elite and SLM-046) as second factors were used. Results showed that cultivars responses to different planting date in traits of number of pods per plant, biological yield, grain yield and oil yield were significant. The highest number of pods per plant (91), grain yield (5231 kg/ha) and oil yield (2227kg/ha) were belonged to Elite cultivar in earlier panting date (September 12) and the lowest of these traits were belonged to SLM-46 cultivar with forty days delay in planting (October 12). Delayed planting decreased seed oil percent and increased seed protein percent. Delayed planting decreased the grain and oil yield of Zarfam cultivar lower than other cultivars