اثرات فاصله کشت، کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (بهار 1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به منظور بدست آوردن بهترین فاصله کشت و بهترین میزان کود نیتروژن و فسفر مورد نیاز برای برنج هیبرید (بهار 1) اجرا گردید. فواصل کشت مورد استفاده شامل سه سطح 15×30، 20×30 و 25×30 سانتی­متر به‌عنوان عامل اصلی بوده است و همچنین کود نیتروژن نیز در چهار سطح 65، 95، 125 و 155 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کود فسفر نیز در دو سطح 50 و 100 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار به‌عنوان دو عامل در کرت خرد شده به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح اسپلیت پلات فاکتوریل با پایه بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در فصل زراعی 1386 انجام شد. نتایج نشان داد که فاصله کشت بر میزان عملکرد، تعداد دانه در متر مربع، پنجه در بوته و تعداد پنجه بارور در گیاه دارای اثر معنی­دار بود. همچنین کود نیتروژن نیز بر تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در متر مربع، درصد دانه‌های پر، وزن هزار دانه و تعداد پنجه‌های بارور دارای اثر معنی­دار داشت. بیشترین میزان عملکرد از فاصله کشت 15×30 سانتی­متر به میزان 23/8 تن در هکتار بدست آمد. بیشترین تعداد دانه در متر مربع نیز در فاصله کشت 25×30 سانتی­متر حاصل گردید. بطورکلی فاصله کشت 15×30 سانتی­متر و بکار بردن 155 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و 100 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار می­تواند بهترین شرایط رشد را برای حصول عملکرد بالا در برنج بهار 1 ایجاد کند.   

عنوان مقاله [English]

Effects of planting distance, nitrogen and phosphorus fertilizers on yield and yield component of hybrid rice (Bahar 1)

چکیده [English]

This research was conducted on determination of better planting distance and better amount of nitrogen and phosphorus for hybrid rice (Bahar 1). Planting distance were used in this experiment, include 30×15, 30×20 and 30×25 cm as main factor. And also nitrogen fertilizer was used, include four levels, 65, 95, 125 and 155 k/ha and phosphorus fertilizer used include tow levels, 50 and 100 k/ha as two factors in split plot as split plot factorial design with three replications. This experiment was performance in experimental field of Guilan University in growing season 2008. Result indicate that, planting distance was affected significantly on yield, seed number in square meter, tiller in shrub and fertile tiller in plant. And also, nitrogen fertilizer was affected significantly on number of tiller in shrub, seed number in square meter, fill seed percentage, 1000-seed weight and fertile tiller number. The highest rate of yield, amount of 8.23 ton/ha was obtained from planting distance 30×15cm. The highest number of seed in square meter was obtained from planting distance 30×25cm. Generally, planting distance 30×15 plus application of 155 kg nitrogen per hectare plus application of 100 kg phosphorus is the best conditions for obtaining of high yield in Bahar 1.