اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی¬های زراعی گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی در ترکیب با عناصر باریم و لیتیوم بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی در سال زراعی 1387- 1386 انجام گردید. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و در چهار تکرار طراحی شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد (T1)میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره + نیترات باریم، (T2) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره + نیترات لیتیوم، (T3) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، (T4) میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره + نیترات باریم + نیترات لیتیوم+ نیترات روی، (T5) کاربرد تیمار سوم با غلظت دو برابر، (T6) کود کمیرا (T7) کلات آهن و روی بهاران و (T8) شاهد بودند. نتایج نشان داد که تیمار T3 با عملکرد دانه 4059 کیلوگرم در هکتار به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد اختلاف داشت. افزایش عملکرد دانه در تیمار (T3) نسبت به تیمار شاهد 5/29 درصد بود. همچنین عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در تیمار (T3) بالاترین و در تیمار (T4) در کمترین مقدار خود بود ولی این اختلاف فقط در شاخص برداشت معنی دار بدست آمد. اختلاف معنی داری بین تیمارها در دیگر صفات نظیر ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، عملکرد کاه و میزان کلروفیل مشاهده نشد. به نظر می‌رسد کاربرد میدان مغناطیسی ضعیف به همراه نانو ذرات نقره (T3) بهترین تاثیر را بر رشد و عملکرد گندم داشته و شاید بتواند جایگزین مناسبی جهت مواد شیمیایی باشد

عنوان مقاله [English]

(Short Technical Report) Effect of silver nano particles, magnetic field, barium and lithium on grain yield and some agronomic characteristics of wheat

چکیده [English]

In order to study the effects of silver nano particles, magnetic field in corporation with Barium, Lithium and micronutrient fertilizers on wheat, an experiment was conducted at research farm of Razavi Research and Technology Institute in 2008. Experiment carried out with eigth treatments based on randomized complete block design with four replications. Treatments were including (T1) magnetic field and silver nano particles + Ba(No3)2 (T2) magnetic field and silver nano particles + LiNo3 (T3) magnetic field and silver nano particles (T4) magnetic field and silver nano particles + Ba(No3)2 + LiNo3 + ZnNo3 (T5) double concentration of T3 (T6) Kemira fertilizer (T7) Fe and Zn chelate and (T8) control (NPK). Results showed that magnetic field and silver nano particles (T3) had the highest grain yield (4059 Kg/ha). Grain yield in T3 was 29.5 percent more than control. T3 treatment showed the greatest harvest index, and T4 showed the lowest. Experiment treatments not affected on traits such as height, plant per area, straw yield biological yield and SPAD significantly. It seems that silver nano particles and magnetic field had the best effect on wheat growth and yield and may be suitable alternative for chemical fertilizers in agriculture.