تاثیر خاک¬ورزی و تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گندم نان و فعالیت زیستی خاک تحت شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این آزمایش بررسی پاسخ خاک سطحی و خاک تحتانی به خاک­ورزی­های متداول و کاهش یافته و کود زیستی (باکتری حل کننده فسفر) (Bacillus coagolance, B)، کود شیمایی فسفر (P) و تلفیق کود زیستی و کود شیمیایی فسفر (PB) در کشت دیم گندم بود. بدین‌منظور آزمایشی به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن سیستم­های خاک­ورزی در کرت‌های اصلی و تلفیق کود شیمیایی و باکتری حل کننده فسفر در سه سطح در کرت‌های فرعی اعمال گردید. سه سیستم خاک­ورزی شامل (1) خاک­ورزی متداول با استفاده از گاوآهن برگردان­دار (CT)، (2) گاو آهن پنجه غازی (RTC) و (3) گاو آهن برگردان­دار با جدا نمودن صفحه برگردان (RT) بودند. نتایج تحقیق نشان داد اعمال سیستم­های مختلف خاک­ورزی اثر معنی­داری بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی گندم نداشته است. کاربرد توامان کود شیمیایی فسفر و باکتری حل کننده فسفر (PB) به‌دلیل افزایش جذب فسفر و[1]نیتروژن به گیاه موجب افزایش میزان عملکرد، محتوای پروتیئن و فسفر دانه گردید. درصد کلونیزاسیون میکوریز، آنزیم دهیدروژناز و فسفاتاز خاک در عمق 5 تا 25 سانتی‌متری خاک متاثر از کاربرد خاک­ورزی کاهش یافته (RT) و تیمار کود زیستی افزایش یافت. نتایج آزمایش نشان داد هر چند تغییرات  عملکرد گندم تحت تاثیر نوع خاک­ورزی قرار نگرفت ولی اعمال خاک­ورزی کاهش یافته موجب تغییرات زیستی در عمق مشخصی از خاک گردید.* مسئول مکاتبه: zrashidi@yahoo.com

عنوان مقاله [English]

Effect of soil tillage and integrated chemical fertilizer and biofertilizer on quantity and quality yield of bread wheat and soil biological activity under dry land farming

چکیده [English]

The objective of this study was to determine the quicker response of subsoil or surface soil to minimum tillage (MT) and conventional tillage (CT) and biofertilizers (Bacillus coagulans, B), Phosphorus fertilization (P) and integrated P and B (PB) under the wheat (Triticum aestivum L vr. Sardari) growing season. The experimental design was split plot laid out in randomized complete block design with three replications that tillage practice systems were in the main plots. The field trial is located in the dryland semiarid. Three tillage practices were: (i) conventional tillage (CT), with moldboard ploughing; (ii) reduced tillage (RTC), with ducksfoot cultivator with a springtine harrow, and (iii) with moldboard ploughing with the moldboard detached (RT). Result showed that there was no significantly differ in yield and yield component in wheat under MT or CT. Integrated P and B (PB) significantly (P<0.05) increased nutrient accumulation through increasing in N and P uptake of wheat plants. At 5–20 cm, miycorrhizal colonization value, alkaline phosphatase (ALP) enzymes and dehydrogenase activity (DHA) was greater than at 0–5 cm when wheat was under RTC or RT. At 5–20 cm B inoculant and PB increased ALP and DHA. Result indicated that transition to conservation tillage is the delay in soil response but subsurface soil can respond quickly to a cessation in tillage under the semiarid area condition