برآورد پارامترها و ارزیابی مدل CropSyst-Wheat برای ارقام استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

از مدل­های شبیه­سازی گیاهان زراعی به‌طور گسترده در کشاورزی استفاده می­شود. این مدل­ها باعث صرفه­جویی در وقت و هزینه می­شوند. هدف این مطالعه ارزیابی مدل شبیه­سازی CropSyst-Wheat برای پیش­بینی نمو، رشد و عملکرد گندم بود. برای این منظور از داده­های آزمایش­های مزرعه­ای مختلف برای چهار رقم گندم کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس که از ارقام مورد استفاده در استان گلستان هستند، استفاده گردید. توانایی مدل در شبیه­سازی مراحل فنولوژیک روز تا گرده­افشانی، روز تا رسیدگی، تولید ماده خشک در گرده­افشانی و رسیدگی، شاخص سطح برگ در گرده­افشانی، تجمع نیتروژن در گرده­افشانی و رسیدگی و عملکرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفت. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) برای روز تا گرده­افشانی و روز تا رسیدگی 2/5 و 5/9 روز بود که به ترتیب 6/4 و 4/6 درصد میانگین می­باشد. مقدار RMSE برای شاخص سطح برگ در گرده­افشانی 2/1 مترمربع بر مترمربع بدست آمد که 9/20 درصد میانگین است. برای عملکرد دانه RMSE برابر 556 کیلوگرم در هکتار بود که 3/13 درصد میانگین عملکرد است. برای سایر ویژگی­های نمو و رشد نیز پیش­بینی­های مدل مناسب بودند. بنابراین، می­توان از این مدل برای شبیه­سازی این ارقام استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Parameter estimates and evaluation of CropSyst-Wheat for Golestan province cultivars

چکیده [English]

     Crop simulation models are increasingly used in agriculture. These models help in saving time and expenses. The objective of this study was to evaluate CropSyst model in predicting development, growth and yield of wheat cultivars from Golestan province. To do this, experimental data from different experiments were gathered for Kohdasht, Shiroodi, Tajan and Zagros. Model performance in simulating days to anthesis and maturity, biomass accumulation at anthesis and maturity and leaf area index at anthesis, nitrogen accumulation at anthesis and maturity and grain yield were evaluated. Root mean square error (RMSE) were 5.2 and 9.5 days for anthesis and maturity that were 4.6% and 6.4% of the means, respectively. RMSE of LAI at anthesis was 1.2 m2.m-2 that was 20.9% of the mean. For grain yield, RMSE was 556 kg.ha-1, 13.3% of mean. For other development and growth characteristics, model performance was acceptable. Therefore, this model can be used in simulation of these cultivars.