واکنش عملکرد و کیفیت دانه کلزا به منابع مختلف کود دامی، کمپوست و بیولوژیک در منطقة کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر منابع مختلف کود دامی، کمپوست و بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا رقم طلایه، یک آزمایش مزرعه‌ای طی سال‌ زراعی 88-1387 در منطقة کردستان انجام گردید. آزمایش به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. دو مکان با بافت خاک متفاوت شامل ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه (S1) و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (S2) به‌عنوان عامل اصلی، پنج راهبرد تامین کود پایه شامل کود دامی (N1)، کمپوست (N2)، کود شیمیایی (N3)، کمپوست+ کود دامی (N4) و کمپوست+ کود دامی+ کود شیمیایی (N5) به‌عنوان عامل فرعی تعیین شدند و چهار ترکیب کود‌های زیستی شامل: باکتری باسیلوس و سودوموناس (B1)، قارچ تریکودرما (B2)، باکتری باسیلوس و سودوموناس+ قارچ تریکودرما (B3) و تیمار شاهد (B4) به‌عنوان سطوح عامل فرعی فرعی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مکان و منابع مختلف کودی و اثرات متقابل آن‌ها تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه دارد. افزودن هم‌زمان کود دامی، کمپوست و کود‌های زیستی به بافت خاک لوم رسی در ایستگاه گریزه[1] باعث تولید بیشترین عملکرد دانه (4660 کیلوگرم در هکتار) گردید. کاربرد همزمان کود دامی و کمپوست بیشترین درصد اسید‌های چرب اسیدلینولئیک (9/22 درصد) و اسیداولئیک (5/61 درصد) را تولید نمود. در نهایت تیمار L1N5B3 که در آن کمپوست، کود دامی، شیمیایی و کود‌های زیستی به‌طور هم‌زمان در ایستگاه گریزه با بافت خاک لوم رسی مورد استفاده قرار گرفته بود در مقایسه با سایر تیمار‌ها، تیمار برتر شناخته شد.* مسئول مکاتبه: kh.mohammadi@modares.ac.ir

عنوان مقاله [English]

Response of grain yield and canola quality to different resources of farmyard manure, compost and biofertilizers in Kurdistan region

چکیده [English]

In order to study the effect of different resources of farmyard manure, compost and biofertilizers on grain yield and quality of canola (Talaieh cultivar), an experiment was conducted at Kurdistan region in 2008 and 2009 growing season. Experimental units were arranged in split-split plots design based on randomized complete blocks with three replications. Main plots consisted of two locations with difference in soil texture (L1): Agricultural Research Center of Sanandaj and (L2): Islamic Azad University of Sanandaj, as location levels. Also, five strategies for obtaining the base fertilizer requirement including (N1): farmyard manure; (N2): compost; (N3): chemical fertilizers; (N4): farm yard manure + compost and (N5): farm yard manure + compost + chemical fertilizers were considered in split plots. Four levels of biofertilizers were (B1): Bacillus lentus and Pseudomonas putida; (B2): Trichoderma harzianum; (B3): Bacillus lentus and Pseudomonas putida & Trichoderma harzianum; and (B4): control. Results showed that location, different resources of fertilizer and interactions of them have a significant effect on grain yield. The highest grain yield (4660 kg/ha) was obtained from treatment, that farmyard manure, compost and biofertilizers were co application in clay loam soil (Gerizeh station). Location, basal fertilizers and biofertilizers have a significant effect on N, S and N/S of canola seed. Co application of compost and farmyard manure produced highest percent of olieic acid (61.5 %) and linoleic acid (22.9%). Co application of compost and farmyard manure has a significant increase in oleic acid and linoleic acid. Finally, L1N5B3 treatment, that compost, farmyard manure and biofertilizers were co application in Gerizeh station in compare to other treatments, selected as a best treatment of experiment.