کلیدواژه‌ها = کلزا
اثر سالیسیلیک اسید بر کلروفیل، برخی پارامتر های رشدی و عملکرد دو رقم کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22069/ejcp.2022.6095

حامد کشاورز؛ سید علی محمد مدرس ثانوی


ارزیابی صفات مرفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد و رابطه آن با عملکرد دانه تحت شرایط کشت نشایی و مستقیم در تراکم‌های مختلف در ارقام کلزا (Brasica napus L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22069/ejcp.2023.20848.2552

جعفر اسماعیل نژاد؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور


بررسی پرایمینگ بذر به‌وسیله سالیسیلیک اسید و جیبرلین بر زودرسی، جوانه‌زنی و اجزای عملکرد دو رقم کلزا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 99-114

10.22069/ejcp.2023.20349.2518

فاطمه رشیدی؛ نادعلی باقری؛ نادعلی باباییان جلودار؛ علی دهستانی کلاگر


بهبود عملکرد کمی و کیفی کلزا با استفاده از باکتری Pseudomonas fluorescens به همراه کود شیمیایی فسفره

دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 153-176

10.22069/ejcp.2023.20606.2533

مژگان صادقی؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ هوشنگ فرجی


بررسی اثر تراکم بوته بر مراحل فنولوژیک، مرفولوژیکی وعملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزا

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 121-138

10.22069/ejcp.2019.16385.2219

فائزه زعفریان؛ فهیمه علیزاده؛ بنیامین ترابی؛ رحمت عباسی


کمی‌سازی اثر همزیستی با قارچ‌های Piriformospora indica و Trichoderma longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب

دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 139-156

10.22069/ejcp.2019.16511.2229

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ فردین صادق زاده


انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 201-213

محمد ربیعی؛ مهدی رحیمی


ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 77-97

بهاره شهرابی فراهانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ طاهره حسنلو؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علی طباطبایی