پهنهبندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی کنونی استان گلستان جهت کشت کلزا، از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرایند سلسله مراتبی (AHP) جهت انطباق نیازمندیهای محیطی گیاه زراعی با خصوصیات اراضی استفاده شد. ابتدا نیازهای زراعی- بوم‌شناختی کلزا با استفاده از منابع علمی تعیین، درجهبندی و سپس نقشههای موضوعی مورد نیاز تهیه شد. کار طبقهبندی و رتبه‌بندی هر لایه با توجه به روش محدودیت ساده صورت گرفت. لایههای رقومی عوامل محیطی در محیط GIS پس از اختصاص وزن AHP، رویهمگذاری و تلفیق شدند. سپس پهنه‌بندی اراضی در چهار طبقه بسیار مستعد تا غیرمستعد انجام شد. نتایج نشان داد که 34/21 و 04/35 درصد زمینهای زراعی استان برای تولید کلزا به‌ترتیب بسیار مستعد و مستعد هستند. این پهنه‌ها مقدار بارش کافی (500- 400 میلی‌متر) و حاصل‌خیزی بالایی داشتند. طبقات نیمهمستعد و غیر مستعد جهت کشت کلزا، به قسمتهای شمالی و شرقی استان اختصاص یافت. در این مناطق میزان بارش و پتانسیل منابع آبی پایین، شوری و کمبود عناصر‌ غذایی از عوامل محدودکننده کشت شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for canola cultivation by Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP)

چکیده [English]

In order to agroecological zoning of current agricultural lands in Golestan province for canola cultivation, Geographic Information System (GIS) and Analytical Hierarchy Process (AHP) were used to match the environmental requirements of crop and the land characteristics. The first, agroecological requirements of canola was identify from scientific resources then classified and needed thematic maps were provided. The classification of layers carried out by simple limitation approach. The digital environmental layers overlaid and integration in GIS media then zoning of lands was done in 4 classes of high suitable until non-suitable. The results showed that 21.31 and 35.04% of the area were high suitable and suitable for canola crop, respectively. These zones had enough rainfall (400-500 mm) and high fertility. The less suitable and non-suitable regions are located in the north and northeast parts of Golestan province. In these areas, the limitation factors were including: high EC, low precipitation, deficient nutrition elements and low water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Canola
  • Agroecological zoning
  • GIS
  • Golestan