بررسی اثر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر بنیه بذور تولیدی ارقام کلزا توسط آزمون پیری زودرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه بین خصوصیات آزمایشگاهی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام کلزا به‌دست آمده از رژیم آبیاری و تاریخ کاشت اجرا شد. تیمارها، شامل دو تاریخ کاشت و 2 سطح آبیاری (عامل‌های اصلی) و بذر‌های 5 رقم کلزا (عامل فرعی) بودند که از گیاهان مادری یک آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی که در سال اول (86-1385) در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجرا شده بود، به‌دست آمده بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و رژیم آبیاری اثر معنی‌داری روی صفات اندازه‌‌گیری شده ارقام مورد مطالعه در مزرعه نداشته اما در شرایط آزمایشگاه فقط بر صفات طول ساقه‌چه و ریشه‌چه اثر معنی‌داری داشت. براساس نتایج آزمایشگاه، رقم ساریگل به‌دلیل  داشتن بالاترین میانگین جوانه‌زنی روزانه، طول ریشه‌چه، کم‌ترین میانگین زمان لازم برای جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی روزانه، بهترین بنیه بذر را داشت. نتایج همبستگی نشان داد بین درصد سبز شدن نهایی در مزرعه با طول ریشه‌چه در آزمایشگاه (آزمون پیری زودرس) همبستگی مثبت و معنی‌داری (**59/0 = r) وجود داشت، در نتیجه از این آزمون می‌توان برای پیش‌بینی درصد سبز نهایی در مزرعه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of irrigation regime and sowing date effect on seed vigor of rapeseed cultivars with accelerated ageing test

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the association between laboratory seed characteristics and seedling emergence of canola cultivars that it's were produced under different irrigation regime and planting date. The treatments were included two planting date and two levels of irrigation (main factors) and seeds of five canola cultivars (sub factor) which in first year (2006-2007) had been cultivated in a factorial split plot design based on RCBD at experimental field of Seed and Plant Improvement Institute. In second year, the experiment was conducted in research field and laboratory of agronomy and plant breeding department at college of Aboureyhan -university of Tehran- during spring 2008. The analysis of variance results indicated that planting date and irrigation regime had no significant effect on measured traits under field experiment, whereas, in laboratory experiment, the effect of planting date and irrigation regime were significant on radical length (RL) and shoot length (SL), alone. Based on the laboratory results, the Sarigol cultivar due to higher mean daily germination (MDG), radical length (RL), lower mean time to germination (MTG) and daily germination speed (DGS) had the highest vigor seed. The results of correlation showed that there is the positive and significant correlation (0.59**) between final emergence percentage and RL in laboratory experiment (accelerated ageing test), therefore, accelerated ageing test can be used for predication of percentage of emerging plants in the field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accelerated ageing test
  • Final emergence percentage
  • Final germination percentage
  • Rapeseed