انتخاب ژنوتیپ های مناسب کلزا جهت کشت دوم در شالیزارهای گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور

2 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بهمنظور شناسایی ژنوتیپهای مناسب کلزا جهت کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان، 11
ژنوتیپ کلزا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در اراضی شالیزاری موسسه تحقیقات برنج
کشور در رشت بهمدت دو سال زراعی در سالهای زراعی 1381 88 مورد کشت قرار گرفتند. نتایج -
حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپها، سال و اثر متقابل سال در ژنوتیپ برای اکثر
صفات مورد بررسی تفاوت معنیداری وجود داشت. مقایسه میانگین صفت عملکرد و صفات دیگر نشان
داد که ژنوتیپهای هایولا 333 وهایولا 131 بهترتیب با میانگین عملکرد 3133 و 3218 کیلوگرم در هکتار
بیشترین عملکرد دانه را داشتند. ژنوتیپهایولا 333 رتبه اول را برای اکثر صفات مورد مطالعه داشت.
ژنوتیپ هایولا 131 و هایولا 338 بهترتیب بیشترین تعداد خورجین در بوته و کمترین تعداد روز تا
رسیدگی را داشتند. تجزیه کلاستر نیز این ژنوتیپها را با هم در یک گروه قرار داد. بر طبق نتایج تجزیه
واریانس و برشدهی اثر متقابل، رقمهایولا 131 بهدلیل عملکرد بیشتر و زودرستر بودن در هر دوسال
بهعنوان ژنوتیپ برتر جهت کشت در شالیزارهای رشت پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of the best rapeseed genotypes as second crop in paddy fields of Guilan

نویسندگان [English]

  • m r 1
  • M R 2
چکیده [English]

In order to identify the suitable rapeseed genotypes as second crop in paddy fields of Guilan province, 14 rapeseed genotypes were grown in complete randomized block design with three replicates in a paddy fields experimental condition in Rice Research Institute of Iran, Rasht during 2005-2007 cropping seasons. The results of the combined analysis of variance indicated significant difference among rapeseed genotypes, year and year×genotype interaction effect for most of evaluated traits. Mean comparison of yield and other traits showed that Hyola 330 and Hyola 401 produced maximum grain yield with average of 3400 and 3298 Kg/ha, respectively. Hyola 330 was in the first rank for most studied traits. Hyola 401 and Hyola 308 had the highest silique numbers per plant and the lowest days to maturity, respectively. Genotypes Hyola 330, Hyola 420 and Hyola 401 were in a group and had the highest oil yield. Also, cluster analysis put these genotypes in a group together. According to the analysis of variance and slicing the interactions, Hyola 401 due to high yielding and earlier maturity in both years is recommended as superior genotypes for cultivation in paddy Rasht.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garin yield
  • Guilan
  • Rapeseed
  • Rice
  • Second crop