تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور ارزیابی تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام کلزای بهاره، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج به‌‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. چهار سطح شوری شامل 92/1 (شاهد)، 87/9، 6/19 و 94/21 دسی‌زیمنس بر متر (حاصل از کلرید ‌سدیم و کلریدکلسیم با نسبت 20 به 1 مولی، در محلول هوگلند) به‌عنوان عامل اصلی و ارقام (8 رقم) به‌عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند.  نتایج نشان داد که اثر شوری، رقم و اثر متقابل رقم و شوری بر روی تمام صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. افزایش شوری باعث کاهش معنی‌دار کلیه صفات مورد اندازه‌گیری به‌جز تعداد غلاف پوک در بوته گردید. در مجموع با توجه به نتایج به‌دست آمده، ارقام هایولا 60 و هایولا330 که در سطوح بالا شوری دارای بیشترین میزان صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه و کمترین میزان صفت تعداد غلاف پوک در بوته بودند، به‌عنوان ارقام متحمل‌‌تر نسبت به شوری معرفی شدند. رقم PP-401-15E در مقایسه با سایر ارقام عکس‌العمل ضعیفی نسبت به شوری داشت، به‌عنوان رقم حساس‌ در برابر شوری ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity on some quantitative and qualitative characteristics of spring rapeseed cultivars

چکیده [English]

To evaluate the effect of salinity on some quantitative and qualitative characteristics of spring rapeseed cultivars, an experiment was conducted in the greenhouse conditions at YasoujUniversityas a factorial with three replications. Four salinity levels (1.92 (as control), 9.87, 19.6 and 21.94 dSm-1 (NaCl and CaCl2 with ratio 20 to 1 in Hoagland solution)) as a first factor and eight cultivars as second factors were used. Some important quantitative and qualitative charecters of cultivars were recorded during growing season. Results showed that effect of salinity, cultivar and interaction between salinity and cultivar on studied characteristics were significant. Results showed that with increasing salinity levels, all measured traits, significantly decreased, except for number of non-fertile pod per plant. Generaly, Hyola60 and Hyola330 cultivars that showed higher amount of grain yield and oil yield than other cultivars were introduced as the most tolerant cultivars. Also these two cultivars had less non fertile pod at high salinity levels. PP-401-15E cultivar had a weak response to high salinity levels (19.6 and 21.94 dSm-1), and, it was introduced as the most sensitive cultivar to salinity.