اثر مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیم و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا بعد از کشت برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور تعیین مقادیر مناسب کودهای پتاسیم و نیتروژن جهت دستیابی به عملکرد دانه و روغن بالا در کلزا (رقم هایولا 401) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در اراضی شالیزاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال­های زراعی 89-1387 اجرا گردید. عامل اول شامل مقادیر کود سولفات پتاسیم در 3 سطح (100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) و عامل دوم مقادیر کود نیتروژن در 4 سطح (صفر، 180، 240 و 300 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین مقادیر کود پتاسیم از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی‌داری وجود دارد و مقادیر 150 و 200 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به‌خود اختصاص دادند. در بین مقادیر کود نیتروژن نیز سطوح 240 و 300 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشتند. بیشترین درصد روغن متعلق به تیمار بدون نیتروژن با میانگین 92/43 درصد بود. در مجموع، مقدار 150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به‌دلیل اهمیت اقتصادی و صرفه‌جویی در مصرف کود و میزان 240 کیلوگرم نیتروژن به‌دلیل افزایش محصول، عملکرد روغن و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی در منطقه توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different amounts of potassium and nitrogen fertilizers on yield and yield components of rapeseed after rice cropping

چکیده [English]

In order to determine the appropriate amounts of potassium and nitrogen fertilizers to achieve high grain and oil yields of rapeseed (Hyola 401) in paddy fields, a field experiment was conducted at Rice Research Institute of Iran (Rasht) in a factorial experiment based on the complete randomized block design with
3 replications in 2008-2010. The first factor was the amounts of potassium fertilizer in three levels (100, 150 and 200 kg.ha-1) and the second factor was nitrogen fertilizer values in the four levels (zero, 180, 240 and 300 kg.ha-1 from urea resource). The results of the combined analysis of variance showed that significant difference between potassium levels, according as application of 150 and 200 kg.ha-1 potassium had the highest of grain yield. Between the levels of nitrogen, application of 240 and 300 kg.ha-1 produced the highest grain yield. The control treatment with average of 43.92%, showed the maximum oil precent. In general, 150 kg.ha-1 of potassium and 240 kg.ha-1 nitrogen level are recomended due to less fertilizer consumption and prevention of destroying effect on the environment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapseed
  • potassium
  • Nitrogen
  • Grain yield
  • Oil precen