بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای سازگار با مناطق سرد در اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزای زمستانه، دو آزمایش در طی سال‌های زراعی 87-1386 و 88-1387 در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام شد. تاریخ کاشت در چهار سطح 1D (20 شهریور)، 2D (30 شهریور)، 3‌D (9 مهر) و 4D (19 مهر) و ارقام کلزا در چهار سطح 1V (لیکورد)، 2V (اوپرا)، 3V (اوکاپی) و 4V (مودنا) به‌ترتیب به‌عنوان عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت دوم (30 شهریور) بیش‌ترین عملکرد دانه (4518 کیلوگرم در هکتار) و تاریخ کاشت چهارم (19 مهرماه) کم‌ترین عملکرد دانه (3786 کیلوگرم در هکتار) را تولید کردند. تاخیر در تاریخ کاشت، عملکرد دانه را به سبب نقصان تعداد خورجین در بوته کاهش داد. در این پژوهش رقم مودنا عملکرد دانه بیش‌تری (4975 کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با دیگر ارقام داشت که می‌تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام در استفاده از منابع رشد مانند عناصر غذایی و رطوبت خاک و تشعشع خورشیدی باشد. مناسب‌ترین تاریخ کاشت در منطقۀ اراک 20 شهریور تا 9 مهرماه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sowing date influence on quantitative and qualitative yield in four rapeseed cultivars adapted to cold regions in Arak, Iran

چکیده [English]

In order to evaluate the influence of different sowing dates on quantitative and qualitative yield in four winter rapeseed cultivars (Brassica napus L.), two field experiments were carried out as split plot arrangement in complete block design with four replications. This research was performed in agricultural experimental station of agricultural and natural resources research center of Markazi province, Arak (Iran) during growth seasons 2007-2008 and 2008-2009. Four planting dates (September 11, 21 and October 1 and 11) and four canola cultivars (Licord, Opera, Okapi and Modena) were randomized in main plot and sub-plot, respectively. Results showed that at the second sowing date, plants produced the most grain yield (4518 kg ha-1). The least grain yield (3786 kg ha-1) was obcained the fourth sowing date. The delayed sowing dates decreased grain yield due to decrease of pod number per plant. In this research, Modena cultivar had more seed yield in comparison with other cultivars due to genetic diversity and high using of sources such as nutrient elements, soil moisture and solar radiation. The best sowing date forArak region was September 11 to October 1.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Cultivars
  • Sowing date
  • Quantitative and qualitative trait