دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، تیر 1402، صفحه 1-220 
تغییرات رشد و عملکرد دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) تحت ‌تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد برگی اتانول

صفحه 135-152

10.22069/ejcp.2023.20469.2526

رضا احمدی شریف؛ حمیدرضا ذاکرین؛ معرفت مصطفوی راد؛ سعید سیف‏زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


واکنش دو تیپ رشدی لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) به مدیریت علف‌های هرز

صفحه 201-220

10.22069/ejcp.2023.20736.2544

عیسی قاسمی آریمی؛ فائزه زعفریان؛ ساجده گل محمدزاده؛ رحمت عباسی