دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-220 
واکنش دو تیپ رشدی لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) به مدیریت علف‌های هرز

صفحه 201-220

10.22069/ejcp.2023.20736.2544

عیسی قاسمی آریمی؛ فائزه زعفریان؛ ساجده گل محمدزاده؛ رحمت عباسی