دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-212 
گزینش لاین های امیدبخش گندم دوروم با توجه به عملکرد دانه و پایداری عملکرد با استفاده از روش های گرافیکی و شاخص های کیفیت

صفحه 91-108

10.22069/ejcp.2024.21010.2565

حسن زالی؛ توحید نجفی میرک؛ منوچهر دستفال؛ شهریار ساسانی؛ منوچهر سیاح فر؛ حسین فرزادی؛ فریبا نقی پور