دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-216 
مستندسازی روند تولید برنج (Oryza sativa L.) در شهرستان قائمشهر

صفحه 1-20

10.22069/ejcp.2024.20413.2520

نسترن صلحی اسکویی؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ بنیامین ترابی


مدیریت علف‌های هرز در کشت مستقیم برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 21-40

10.22069/ejcp.2024.20754.2546

حسین دهقانژاد؛ فائزه زعفریان؛ رحمت عباسی؛ مرتضی نورعلیزاده


بررسی عملکرد کنجد مقاوم به ریزش دانه در تیمارهای مختلف آرایش کاشت و تراکم در گرگان

صفحه 133-148

10.22069/ejcp.2024.21507.2588

مجید غلامحسینی؛ کمال پیغام زاده؛ سعداله منصوری؛ ابوالفضل فرجی؛ فرناز شریعتی


ارزیابی رشد و عملکرد گندم در رقابت با تراکم‌های مختلف سه گونه علف خونی (Phalaris spp.)

صفحه 149-168

10.22069/ejcp.2024.21562.2592

اسماعیل قربانپور؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی؛ فرشید قادری فر؛ آسیه سیاهمره گویی


ارزیابی هزینه چرخه حیات و انرژی بوم‌نظام‌های تولید سویا در استان مازندران

صفحه 169-198

10.22069/ejcp.2024.21649.2598

فائزه محمدی کشکا؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ همت اله پیردشتی؛ هما حسین‌زاده بندبافها