دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تیر 1402 
مطالعه پایداری عملکرد شکر سفید ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در کشت زمستانه

صفحه 1-22

10.22069/ejcp.2023.20425.2521

داریوش طالقانی؛ مسعود احمدی؛ مصطفی حسین پور؛ حسن حمیدی؛ رضا نعمتی؛ علی صارمی راد


مطالعه شاخص های رشد و عملکرد لاین های هاپلوئید مضاعف گیاه کاملینا (.Camelina sativa L)

صفحه 23-42

10.22069/ejcp.2023.20446.2524

مرجان السادات حسینی فرد؛ مجید قربانی جاوید؛ الیاس سلطانی؛ ایرج اله دادی؛ دانیال کهریزی