ارزیابی پارامترهای فتوسنتزی، محتوا و فلورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج

چکیده

به منظور مقایسه مؤلفه های فتوسنتزی، محتوا و فلوئورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش شوری، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در تابستان 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اول چهار سطح شوری صفر، 75، 150 و 225 میلی‌مولار و عامل دوم شش رقم گلرنگ بهاره محلی اصفهان، سینا خاردار، اصفهان14، گلدشت، پدیده و سینا411 بودند. مؤلفه های فتوسنتز خالص، تعرق، هدایت روزنه‌ای و مزوفیلی، محتوا و فلوئورسانس کلروفیل اندازه‌گیری شدند. برهمکنش رقم و شوری برای تمامی صفات بجز حداکثر عملکرد کوآنتومی فتوسیستم دو (Fv/Fm) معنی‌دار بود. روند کاهشی کلروفیل‌ و مؤلفه های فتوسنتزی با افزایش سطوح شوری در ارقام مختلف متفاوت بود. مؤلفه‌های فلوئورسانس کلروفیل، Fm (فلئورسانس حداکثر در شرایط سازگار شده با تاریکی) و Fo (فلئورسانس حداقل در شرایط سازگار شده با تاریکی) با افزایش سطوح شوری در ارقام مختلف روند افزایشی داشتند. در سطح بدون تنش، پدیده برتری نسبی از نظر کلروفیل a و b، میزان تعرق، سرعت فتوسنتزی و کارایی مصرف آب داشت. در شوری 75 میلی‌مولار رقم سیناخاردار از نظر کلروفیل b، مجموع کلروفیل، کاروتنوئید، هدایت روزنه‌ای و سرعت فتوسنتز برتری نسبی در مقایسه با سایر ارقام نشان داد. در شوری 150 میلی‌مولار پدیده از نظر صفات کلروفیل a، کلروفیل b، سرعت فتوسنتز و کارایی مصرف آب نسبت به سایر ارقام برتری داشت و در شوری 225 میلی‌مولار اصفهان14 از نظر کلروفیل a، کلروفیلb ، کاروتنوئید، سرعت فتوسنتز و کارایی مصرف آب نسبت به سایر ارقام برتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of photosynthesis parameters and leaf chlorophyll content and fluorescence of safflower cultivars under slaine conditions

نویسندگان [English]

  • zahra Javadipour 1
  • Mohsen Movahhedi Dehnavi 2
  • H.R. B. 2
1 Yasouj University
2
چکیده [English]

To comparison the photosynthetic parameters and leaf chlorophyll content and fluorescence of safflower (Carthamus tinctorios L.) cultivars under salinity stress, a pot experiment was carried out as factorial based on completely randomized design with three replications in summer 2011 in University of Yasouj. First factor included four salinity levels (zero, 75, 150 and 225 mM (formed as 20 to 1 mM, NaCl to CaCl2, in Hoagland solution) and the second factor included six cultivars of safflower (Local Isfahan, Spinned Sina, Isfahan 14, Goldasht, Padideh and Sina 411). Photosynthetic parameters including photosynthesis rate, transpiration, stomatal conductance, mesophyll conductance, chlorophyll content and chlorophyll fluorescence components were measured. Results showed that the interaction of cultivar and salinity for all traits, except for Fv/Fm, were significant. Decreased trend of chlorophyll and photosynthetic parameters with increasing salinity was different for cultivars. F0 and Fm were increased with increasing salinity levels in all cultivars. Based on our results, at zero salinity level Padideh had relative superiority in terms of chlorophyll a, chlorophyll b, transpiration rate, photosynthetic rate and water-use efficiency. At 75 mM salinity, Spinned Sina had relative superiority in terms of chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, and photosynthesis rate compared to other cultivars. At 150 mM salinity, Padideh had relative superiority in terms of chlorophyll a, chlorophyll b, the rate of photosynthesis and water use efficiency than other varieties and 225 mM salinity level, Isfahan 14 in terms of chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids, assimilation rate and water use efficiency was better than other varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoids
  • Photosynthesis Rate
  • Stomatal conductance
  • Transpiration