ارزیابی اثرات تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد گروه زراعت، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش اثر تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس و کارایی کنترل علف‌های‌هرز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در کرج در سال 87-1386 انجام شد. عامل اصلی شامل تیمارهای شیمیایی کنترل علف‌های‌هرز که از علف‌کش‌های تریفلورالین به‌علاوه وجین، علف‌کش آلاکلر، تیمار وجین کامل و تیمار شاهد (بدون کنترل) بودند. فاکتور فرعی شامل 4 سطح تراکم بوته (80، 160، 240 و 320 بوته در مترمربع) بود. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای کنترل علف‌های‌هرز بر عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و بر شاخص برداشت معنی‌دار بود. تیمار تراکم بوته نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف در بوته تأثیر معنی‌داری داشت به‌طوری‌که با افزایش تراکم بوته عدس در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش یافت. با توجه به تأثیر معنی‌دار تیمار تراکم بوته بر وزن خشک و کارایی کنترل علف‌های‌هرز در این آزمایش، مشاهده شد که با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کارایی کنترل علف‌های‌هرز افزایش یافت به‌نحوی‌که بهترین سطح کارایی در تراکم 320 بوته به‌دست آمد. در بین تیمارهای کنترل علف‌هرز، تیمار وجین کامل و علف‌کش آلاکلر از نظر کارایی کنترل علف‌های‌هرز بهتر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the effects of weed control treatments and plant density on lentil growth and yield

نویسندگان [English]

  • F. Malek Maleki 1
  • N. Majnonhoseini 2
  • H. Alizade 2
1
2
چکیده [English]

In this study, the effects of weed control treatments and plant density on lentil (Lens culinaris) yield and yield components as well as weed control efficacy were investigated. The study was conducted according to a split-plot arrangement based on randomized completely block design in three replicates in Karaj in 2007-2008. The weed control chemical treatments in four levels (Trifluralin herbicide with hand weeding, Alachlor herbicide, hand weeding, control) were selected as the main factor while the plant density in four levels (80, 160, 240 and 320 p/m2) was chosen as the sub-factor. Results showed that the effects of weed control on the biological and seed yields of lentil and the harvest index were significant. Also, the effect of plant density on the biological and seed yields, harvest index, number of branch and number of pods per plant were significant. The results showed that the biological and seed yields and harvest index were increased by increasing the plant density. According to the significant effect of plant density on the dry weight and the weed control efficacy, the results showed that by increasing the plant density, the weed control efficacy increased, and the best weed control efficacy was obtained in 320 plant/m2. In addition, the complete weeding and Alachlor herbicide were the best methods based on the weed control efficacy among the weed control treatments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Harvest index
  • herbicide
  • Seed yield
  • Weeding