تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر ماده خشک و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف در سورگوم علوفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اگرواکولوژی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه اگرواکولوژی، دانشگاه شهرکرد

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

چکیده

به منظور ارزیابی اثرات مقادیر و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد ماده خشک، غلظت و جذب عناصر غذایی اولیه پرمصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) در سورگوم علوفه‌ای (هیبرید اسپیدفید)، سه سطح نیتروژن شامل 80، 160 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از سه منبع کودی (اوره، گاوی و تلفیقی) به همراه شاهد (عدم مصرف کود) به¬صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال 1389 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماده خشک، غلظت و جذب نیتروژن، غلظت و جذب فسفر و جذب پتاسیم اندام‌های هوایی به طور معنی‌داری تحت تأثیر کوددهی قرار گرفتند. سطح 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منابع کود اوره و کود تلفیقی به علت زیادی غلظت نیتروژن (به ترتیب 5/17 و 4/15 گرم بر کیلوگرم) و بالا بودن ماده خشک (به ترتیب 4/14 و3/16 تن در هکتار)، جذب نیتروژن بیشتری را دارا بودند. در سطوح 160 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود تلفیقی بیشترین میزان ماده خشک (به ترتیب 7/15 و 3/16 تن در هکتار)، جذب فسفر (به ترتیب 32 و 2/34 کیلوگرم در هکتار) و جذب پتاسیم (به ترتیب 254 و 272 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. از این رو استفاده از 160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود تلفیقی علاوه بر تولید مطلوب علوفه و بهبود جذب عناصر غذایی آن از لحاظ فسفر و پتاسیم می‌تواند با کاهش مصرف کود اوره به توسعه کشاورزی پایدار نیز کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different N Sources and Rates on Dry matter and Uptake of Primary Macronutrients in Forage Sorghum (Sorghum bicolor L.)

نویسندگان [English]

  • M. Pourazizi 1
  • Seyfollah Fallah 2
  • R. Iranipour 3
2 Member of Faculty, College of Agriculture, Shahrekord University
چکیده [English]

In order to evaluate different sources and rates of nitrogen on dry matter yield, concentration and uptake of primary macronutrients (nitrogen, phosphorous and potassium) in forage sorghum (Hybrid of Speedfeed), three levels of nitrogen (80, 160 and 240 kg N ha-1) from three N sources (urea fertilizer, cattle manure and equal combination of urea fertilizer + cattle manure) and the control (no fertilizer) were compared in a randomized complete block design with three replications at the research farm of Shahrekord University in 2010. Results showed that dry matter, concentration and uptake of nitrogen, concentration and uptake of phosphorous and potassium uptake of aboveground organs, were significantly influenced by N amendment. The greatest nitrogen uptake was gained in 240 kg N ha-1 as urea fertilizer and urea fertilizer + cattle manure, because of their treatments have high nitrogen concentration (17.5 and 15.4 g kg-1, respectively) and dry matter (14.4 and 16.3 Mg ha-1, respectively). The highest dry matter production (15.7 and 16.3 Mg ha-1), phosphorus uptake (32, 34.2 kg ha-1), and potassium uptake (254, 272 kg ha-1) were obtained in 160 and 240 kg N ha-1 as urea fertilizer + cattle manure , respectively. In general, application of 160 kg N ha-1 as integrated fertilizer resulted to improvement the nutrients uptake (phosphorous and potassium) and desirable forage production. Thus, it can help development of sustainable agriculture by decrease the consumption of urea fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forage sorghum
  • Nitrogen
  • phosphorous
  • potassium