بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد زراعت، گروه علمی کشاورزی، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دزفول

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد شاخص سطح برگ، ماده خشک و وزن خشک خوشه و همچنین بررسی عملکرد، شاخص برداشت، میزان باروری و وزن هزار دانه ارقام برنج به مدت یک سال در شمال خوزستان به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح(5 خرداد، 20 خرداد و 5 تیر) و عامل فرعی شامل سه رقم عنبوری قرمز (بلند و کوتاه) و چمپا بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین تاریخ¬های مختلف کاشت و ارقام در تمامی صفات تفاوت معنی¬داری در سطح 1% وجود داشت و به غیر از وزن خشک خوشه و میزان باروری (تفاوت در بین تاریخ¬های مختلف کاشت در سطح 5% بود) بقیه صفات فاقد تفاوت معنی¬داری در اثر متقابل دو عامل بودند. بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و ماده خشک کل مربوط به تاریخ کاشت اول، وزن خوشه و عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت سوم بود. بررسی روند تغییرات صفات شاخص سطح برگ و ماده خشک نشان می¬دهد با افزایش تنش حرارتی در مرحله زایشی طی تاریخ کاشت 5 خرداد در مدت زمان کمتری به حداکثر خود رسیدند و این در حالی بود که وزن خشک خوشه کمترین افزایش را در دو هفته آخر تاریخ کاشت مزبور به دلیل عقیمی بیشتر دانه¬ها در این محدوده زمانی دارا بود. در بین ارقام نیز کمترین تغییرات را عنبوری پا کوتاه و بیشترین عملکرد را رقم چمپا با متوسط 4/3795 کیلوگرم در هکتار دارا بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different planting dates on growth indexes and yield of rice cultivars at northern Khozestan

نویسندگان [English]

  • kaveh limochi 1
  • A. Siadat 2
  • A.A. Gilani 3
چکیده [English]

This study was aimed at evaluating the effects of planting’s different dates on the trend of leaf area index, dry biomass weight and panicle weight in addition to the yield of rice varieties for one year in the north region of Khuzestan, as spilt plots in the form of fully random blocks in three repetitions. Main factor was the date of planting at three levels (26 May, 10 Jun, 26 Jun) and the subordinate factor included three varieties of red Amber ( long and short grains ), and Champa. Results of variance analysis indicated that there is a significant difference between different dates of planting and all properties was significant at %1 level; and other of panicle weight, there is remnant not any significant difference in the interaction of both factors. In addition, the maximum leaf area index (LAI) and dry biomass weight was related to the first date and the yield and panicle weight of grain was related to the third date of planting. Evaluating the trend of all factors other panicle weight on 26 May, they reached the maximum growth in a shorter period of time; of course, after that, the leaf area index have rapidly reduced ,which was be referred as short panicle weight particular on the last week date planting aforementioned about result unfertility more seeds in this period Time. Among the varieties, short-grain Amber had the minimum changes and Champa had the maximum yield with an average of 3795/4 kg/ha

کلیدواژه‌ها [English]

  • planting dates
  • Rice
  • Growth indices
  • Yield