بررسی اثر کود نیتروژن، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر شاخص های رشد، مراحل فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه یاسوج

2 عضو هیات علمی گروه زراعت/ دانشگاه یاسوج

چکیده

به منظور بررسی تأثیر نیتروژن، ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر شاخص¬های رشد و مراحل نموی کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در تابستان 1388، در شهرستان بهبهان اجرا شد. فاکتور اول شامل 50، 75 و 100 درصد نیتروژن مصرفی منطقه، فاکتور دوم، شامل صفر ، 5 و 10 تن کود ورمی‌کمپوست در هکتار و فاکتور سوم شامل کود زیستی نیتروکسین با دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با بذر بود. نتایج نشان داد که تلقیح نیتروکسین و کاربرد 5 و 10 تن در هکتار ورمی¬کمپوست به ترتیب موجب افزایش 1/7، 11/23 و 19/31 درصدی در LAI حداکثری کنجد شد. با افزایش مصرف کود نیتروژن، ورمی¬کمپوست و تلقیح با نیتروکسین CGR حداکثر کنجد افزایش معنی‌د‌اری یافت. نتایج همچنین نشان داد که کاربرد کود ورمی¬کمپوست و نیتروکسین تأثیر مثبت و معنی¬داری بر مراحل فنولوژیک کنجد داشته است به طوری که با کاربرد ورمی¬کمپوست میزان GDD مورد نیاز سبز شدن در کنجد به ¬صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد. همچنین تلقیح با کود بیولوژیک نیتروکسین باعث کاهش طول دوره سبز شدن به میزان 42/17 درصد شده است. با کاربرد ورمی¬کمپوست طول دوره کاشت تا کپسول¬دهی افزایش یافت، به¬ گونه¬ای که در تیمار 5 تن در هکتار به بالاترین میزان خود رسید. کاربرد نیتروکسین افزایش 5/8 درصدی عملکرد دانه را سبب شد. با توجه به اثر متقابل نیتروژن و ورمی‌کمپوست، بیشترین عملکرد دانه کنجد (1352 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 10 تن ورمی‌کمپوست به همراه 75 درصد نیتروژن معمول منطقه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen Fertilizer, Vermicompost and Nitroxin on Growth Indices, Phenological Stages and Grain Yield of Sesame

نویسنده [English]

  • Ali Yadavi 2
چکیده [English]

In order to study on the effect of nitrogen, vermicompost and nitroxin biofertilizer on growth indices and phenology of sesame a field experiment was carried out at Behbahan in summer of 2009. Treatments were arranged in a factorial experiment based on RCBD with three replications. Three rates of nitrogen fertilizer (50, 75 and 100% of region recommended nitrogen rate,) as a first factor, three rates of vermicompost (0, 5 and 10 t/ha) as a second factor and two levels of nitroxin biofertilizer application (seed inoculation and non inoculation) as a third factor, were used. The result showed that nitroxin inoculation and the use of 5 and 10 t/ha vermicompost increased maximum LAI sesame by 7.1, 23.11 and 31.19%, respectively. With nitrogen fertilizer, vermicompost and nitroxin inoculated the maximum CGR of sesame increased significantly. Result also showed that vermicompost and nitroxin application had a positive and significant effect on phonological stages of sesame. So that use of vermicompost decreased rate of GDD requirement for sesame emergence significantly. Also inoculation with biological fertilizer nitroxin reduced the rate of emergence by 17.4%. With vermicompost application the period of planting to appearance of capsule has increased and reached to its highest level in 5 t/ha. Nitroxin application increased grain yield by 8.5%. Interaction of nitrogen and vermicompost showed that the most grain yield (1352 kg/ha) was obtained with applying 10 t/ha vermicompost with 75 % of region recommended nitrogen rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen
  • Nitroxin
  • phenology
  • Sesame
  • Vermicompost