دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-218 
ارزیابی ارقام جو حساس و متحمل به تنش شوری با استفاده از شاخص های تحمل در مناطق مرکزی ایران

صفحه 103-122

10.22069/ejcp.2021.18504.2380

سید سعید صحافی؛ سید محسن موسوی نیک؛ سید علی طباطبایی؛ سید کاظم صباغ؛ سید احمد قنبری