تاثیر اسید سالیسیلیک بر عملکرد پنبه و القای مقاومت علیه تنش‌ زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: تنش‌های زیستی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بیماری سوختگی برگی آلترناریایی ناشی از Alternaria alternata یکی از بیماری‌های برگی بسیار شایع پنبه (Gossypium spp.) می‌باشد که در اکثر مناطق کشت پنبه وجود دارد. مهار بیماری از طریق مقاومت ژنتیکی به ‌دلیل فقدان سطح مقاومت بالا در ارقام تجارتی قابل کنترل نیست. در دهه‌های اخیر موثر بودن نمک‌های تحریک‌کننده‌ مقاومت علیه بیمارگرهای گیاهی به عنوان روش دوستدار محیط زیست برای مهار بیماری‌های گیاهی مطرح شده است. از این رو، تاثیر اسید سالیسیلیک بر مهار بیماری، رشد گیاه و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم از پنبه (Gossypium hirsutum L.) شامل ساحل و گلستان تحت تنش بیمارگر A. alternata انجام شد.

مواد و روش‌ها: آزمایش با چهار سطح مختلف اسید سالیسیلیک (0، 5/0، 1 و 5 میلی‌مولار) به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و با چهار تکرار در شرایط مزرعه طراحی شد. گیاهان پنبه 20 روزه توسط محلول اسید سالیسیلیک محلول‌-پاشی شدند و محلول‌پاشی دو مرتبه با فاصله 14 روز تکرار شد. تاثیر اسید سالیسیلیک بر تغییر صفات رشدی (ارتفاع بوته و تعداد شاخه زایا)، عملکرد و شاخص بیماری در دو رقم از پنبه شامل ساحل و گلستان ارزیابی گردید. هم‌چنین، تغییر میزان فنل کل، فعالیت پراکسیداز و میزان مالون‌دی‌آلدئید با استفاده از روش‌های مبتنی بر رنگ‌سنجی اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که جدایه A. alternate مورد استفاده در این بررسی روی رقم‌های پنبه بیماری‌زا بوده است. اگرچه، رقم‌ گلستان در مقابل بیماری لکه برگی آلترناریایی حساسیت بیشتری نسبت به رقم‌های دیگر ساحل داشته است. کاربرد اسید سالیسیلیک روی برگ عملکرد، شاخص بیماری، کل فنل، فعالیت پراکسیداز و میزان مالون‌دی‌آلدئید را به طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار می‌داد. این ترکیب در غلظت 5 میلی‌مولار با افزایش معنی‌دار میزان ترکیب‌های فنلی و فعالیت پراکسیداز، کاهش مالون‌دی‌آلدئید، تنش اکسیداتیو را کاهش
می‌داد که با کاهش شدت بیماری همراه بود. عملکرد و تنش اکسیداتیو در رقم ساحل به طور معنی‌داری بیشتر از رقم گلستان تحت تاثیر قرار می‌گرفت. ارتباط بین شاخص بیماری و عملکرد، هم‌چنین تجمع فنل، فعالیت پراکسیداز و میزان مالون‌دی‌آلدئید در برگ و شاخص بیماری در حضور غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک به‌ صورت مدل‌های رگرسیونی به‌ دست آمد.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، اسید سالیسیلیک با کاهش آلودگی به A. alternata و کاهش تنش اکسیداتیو، عملکرد مطلوبی را برای گیاهان پنبه فراهم می‌کند. اگرچه، موثر بودن آن بین دو رقم پنبه مورد بررسی متفاوت بوده است. از این رو، استفاده از اسید سالیسیلیک به‌عنوان یک رهیافت زیست‌فن‌آور می‌تواند برای بهبود مقاومت به بیماری لکه برگی آلترناریایی پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid on cotton yield and induced resistance against biological stress

نویسنده [English]

 • Seyed Esmaeel Razavi
Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Biotic stresses affect the yield and yield components of cotton. Alternaria leaf spot (caused by Alternaria alternata) is one of the most common foliar diseases of cotton (Gossypium spp.) and occurs in most cotton-growing regions of the world. Control of the disease through genetic resistance is not possible at present because no cotton cultivars with high levels of resistance to A. alternata are commercially available. In the past decade, the effectiveness of resistance-inducer salts against plant pathogens gives an environmentally friendly option for disease control. Therefore, the impact of salicylic acid on disease control, plant growth and some biochemical constituents of two cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.), Golestan and Sahel under A. alternata stress, were evaluated.

Materials and methods: Treatments, four levels salicylic acid (0, 0.05, 0.1 and 0.5 mM) and two level inoculation factor (control and pathogen) as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications were studied in field condition. 20-day old cotton plants were sprayed with different concentrations of salicylic acid and the treatment were repeated two times at 14 days intervals. Effect of salicylic acid on the differences in growth traits (plant height and number of sympodial branch), yield and disease index in two cotton cultivars (Gossypium hirsutum L.), Golestan and Sahel, were evaluated. Also, changes of total phenol, peroxidase activity and malondialdehyde contents were measured by chlorometric analysis.

Results: The results showed that the isolate of A. alternata tested in this experiment were pathogenic to cotton cultivars. Although, Golestan cultivar were more susceptible to alternaria leaf spot than Sahel cultivars. Foliar applications of salicylic acid have been shown to significantly affect yield, disease index, total phenol, peroxidase activity and malondialdehyde contents in two cotton cultivars. 5 mM salicylic acid by significant increasing total phenol contents and peroxidase activity, alleviated the malondialdehyde contents and oxidative stress lead to low disease severity in all cultivars. Yield and oxidative stress affected significantly in Sahel in comparison to Golestan cultivar. The relationship between disease index and yield and leaf phenol accumulation, peroxidase activity and malondialdehyde contents in relation to disease index in the presence of salicylic acid concentrations was described as regresional models.

Conclusion: Overall, this research revealed that seedlings treatment with salicylic acid has provided most optimal performance against A. alternata infection and oxidative stress. Although, the effect was different in two cotton cultivars. Hence, using of salicylic acid as a biotechnologic approach be suggested for improve plant to alternaria leaf spot resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alternaria leaf spot
 • Cotton cultivar
 • Induced resistance
 • Salicylic acid
 1. Abbaspour, N., and Babaee, L. 2017. Effect of salicylic acid application on oxidative damage and antioxidant activity of grape (Vitis vinifera) under drought stress condition. Int. J. Hort. Sci. Technol. 4: 1. 29-50.
 2. Agamy, R.A., Hafez, E.E., and Taha T.H. 2013. Acquired resistant motivated by SA applications on salt stressed tomato (Lycopersicon esculentum). Am. Eur. J. Agric. Environ. Sci. 13: 1. 50-57.
 3. Atiq, M., Arooj, S., Rajput, N., Bashir, M.R., Javed, N., Haq, E., Abbas, W., and Khan, B. 2017. Induction of system resistance in cotton against bacterial blight and its effect on yield. J. Biol. Biotechnol. 14: 4. 591-595.
 4. Bashan, Y. 1986. Phenol in cotton seedlings resistant and susceptible to Alternaria macrospora. J. Phytoapathol. 116: 1. 1-10.
 5. Bellaloui, N., Mengistu, A., Zobiole, L.H., Abba, H.K., and Kassem, A. 2014. Soybean seed phenolics, sugars, and minerals are altered by charcoal rot infection in MG III soybean cultivars. Food and Nut. Sci. 5: 19. 1843-1859
 6. Bradford, M.M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Biochem. 72: 1-2. 248-254.
 7. Brock, P.M., Inwood, J.R.B., and Deverall, B.J. 1994. Systemic induced resistance to Alternaria macrospora in cotton (Gossypium hirsutum). Aust. Plant Pathol. 23: 2. 81-85.
 8. Colson-Hanks, E.S., and Deverall, B.J. 2000. Effect of 2,6-dichloroisonicotinic acid, its formulation materials and benzothiadiazole on systemic resistance to alternaria leaf spot in cotton. Plant Pathol. 49: 2. 171-178.
 9. Djonovic, S., Pozo, M.J., Dangott, L.J., Howell, C.R., and Kenerley, C.M. 2006. Sm1, a proteinaceous elicitor secreted by the biocontrol fungus Trichoderma virens induces plant defense responses and systemic resistance. Plant Microbe Interact.19: 8. 838-853.
 10. Dong, Y.J., Wang, Z.L., Zhang, J.W., Liu, S., He, Z.L., and He, M.R. 2015. Interaction effects of nitric oxide and salicylic acid in alleviating salt stress of Gossypium hirsutum J. Soil Sci. Plant Nut.15: 4. 561-573.
 11. El-Tayeb, M.A. 2005. Response of barley grain to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regul. 42: 3. 215-224.
 12. Esmailzadeh, M., Soleimani, M.J., and Rouhani, H. 2008. Exogenous applications of salicylic acid for inducing systemic acquired resistance against tomato stem canker disease. Biol. Sci. 8: 6. 1039-1044.
 13. Fallahzadeh, V., and Ahmadzadeh, M. 2009. Induction of systemic resistance to bacterial blight caused by Xanthomonas axonopodis malvacearumin cotton by fluorescent pseudomonads of cotton rhizosphere. J. Agric.Sci. Tech. 6: 2. 341-348.
 14. Goel, N., and Paul, P.K. 2015. Polyphenol oxidase and lysozyme mediate induction of systemic resistance in tomato, when a bioelicitor is used. J. Plant Protec. 55: 4. 343-350.
 15. Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M., Cicek, N., Esra, G., Figen, E., and Tutku, G. 2005. Effects of exogenously applied salicylic acid on the induction of multiple stress tolerance and mineral nutrition in maize (Zea mays). Arch. Agron. Soil Sci. 51: 6. 687-695.
 16. Hammerschmidt, R., Nuckles, E., and Kuc, J. 1982. Association of enhanced peroxidase activity with induced systemic resistance of cucumber to Colletotrichum lagenarium. Physiol. Plant Pathol. 20: 1. 73-82.
 17. Hayat, S., Masood, A., Yusef, M., Fariduddin, Q., and Ahmad, A. 2009. Growth of Indiamusard (Brassica juncea) in response to salicylic acid under high temperature stress. Braz. J. Plant Physiol. 21: 3. 187-195.
 18. Horváth, E., Pál, M., Szalai, G., Paldiand, E., and Janda, T. 2007. Exogenous 4-hydroxybenzoic acid and salicylic acid modulate the effect of short-term drought and freezing stress on wheat plants. Biol. Plantarum. 51: 3. 480-487.
 19. Iqbal, M., Ashraf, M., Jamil, A., and Shafiq, U.R.M. 2006. Does seed priming induce changes in the levels of some endogenous plant hormones in hexaploid wheat plant under salt stress? J. Integ. Plant Biol. 48: 2. 181-189.
 20. Khosravi, H., Jahani, M., Azad disfani, F., and Mohammadi, A. 2015. Isolation and taxonomical study of Alternaria alternata as causal agent of cotton leaf spot in Golestan province. The first international and fourth national conference of medical herbs and stable agriculrure, 14 p.
 21. Liu, S., Dong, Y., Xu, L.,Kong, J., and Bai, X. 2013.Roles of exogenous nitric oxide in regulating ionic equilibrium and moderating oxidative stress in cotton seedlings during salt stress. J. Soil Sci. Plant Nut. 13: 3. 929-941.
 22. Malencic, D., Popovic, M., and Miladinovic, J. 2007. Phenolic content and antioxidant properties of soybean (Glycine max (L.) Merr.) seeds. 12: 3. 576-581.
 23. Ozyigit I.I. 2008. Phenolic changes during in vitro organogenesis of cotton (Gossypium hirsutum) shoot tips. Afr. J. Biotechnol. 7: 8. 1145-1150.
 24. Pal, M., Szalai, Z., Horvath, E., Paldi, E., and Janda, T. 2002. Effect of salicylic acid during heavy metals stress. Acta Biol. Szeged. 46: 3-4. 119-120.
 25. Park, S.W., Kaimoyo, E., Kumar, D., Mosher, S., and Klessig. D.F. 2007. Methyl salicylate is a critical mobile signal for plant systemic acquired resistance. Science. 318: 5847. 113-116.
 26. Pluskota, W.E., Qu, N., Maitrejean, M., Boland, W., and Baldwin, I.T. 2007. Jasmonates and its mimics differentially elicit systemic defence responses in Nicotiana attenuate. J. Exp. Bot. 58: 15-16. 4071-4082.
 27. Popham, P.L., and Novacky, A. 1990. Use of dimethylsulfoxide to detect hydroxyl radical during bacteria-induced hypersensitive reaction. Plant Physiol. 96: 4. 1157-1160.
 28. Sareena, S., Poovannan, K., and Kumar, K.K. 2006. Biochemical responses in transgenic rice plants expressing a defence gene deployed against the sheath blight pathogen, Rhizoctonia solani. Curr. Sci. 91: 3. 1529-1532.
 29. Senaratna, T., Touchell, D., Bunn, E., and Dixon, K. 2000. Acetyl salicylic acid (Aspirin) and salicylic acid induce multiple stress tolerance in bean and tomato plants. Plant Growth Regul. 30: 1. 157-161.
 30. Sheetal, C., Sunita, J., and Veena, J. 2012. Salinity induced oxidative stress and antioxidant system in salt tolerant and salt-sensitive cultivars of rice (Oryza sativa). J. Plant Biochem. Biot. 22: 27-34.
 31. Singh, B., and Usha, K. 2003. Salicylic acid induced physiological and biochemical changes in wheat seedling under water stress. Plant Growth Regul. 39: 1. 137-140.
 32. Spletzer, M.E., and Enyedi, A.J. 1999. Salicylic acid induces resistance to Alternaria solani in hydroponically grown tomato. 89: 9. 722-777.
 33. Spanic, V., Vuletic, M.V., Hovart, D., Sarkanj, B., Drenzer, G., and Zdunic, Z. 2020. Changes in antioxidant system during grain development of wheat (Triticum aestivum) and relationship with protein composition under FHB stress. Pathogens. 9: 1. Article 17.
 34. Stewart, J. M.D., Oosterhuis, D., and Heitholt, J.J. 2009. Physiology of cotton. Springer Press.
 35. Yadav, T., Kumar, A., Yadav, R.K. Yadav, G., and Kumar, R. 2020. Salicylic acid and thiourea mitigate the salinity and drought stress on physiological traits governing yield in pearl millet- wheat. Saudi J. Biol. Sci. 27: 8. 2010-2017.
 36. Zheng, X., Koopmann, B., and Tiedemann, A. 2019. Role of salicylic acid and components of the phenylpropanoid pathway in basal and cultivar-related resistance of oilseed rape (Brassica napus) to Verticillium longisporum. Plants. 8: 11. Article 491.