دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-144