واکنش عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب روغن بادام زمینی در کشت مخلوط با ذرت و کاربرد ترکیبی کودهای شیمیایی فسفره و زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

4 استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: کشت مخلوط یک راه‌کار ممکن برای افزایش پایداری عملکرد در گیاهان زراعی است (13). پژوهشگران گزارش کرده‌اند که نظام کشت مخلوط با بقولات منجر به تولید حداکثر دانه (29) و زیست‌توده (5) گردید. قاسمی و همکاران (2011) گزارش کردند که عملکرد دانه ذرت در واکنش به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و کودهای زیستی افزایش یافت (11).
مواد و روش ها: این آزمایش به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال‌های زراعی 1396 و 1397 در رشت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کود فسفره (صفر، 50 ، 100 کیلوگرم در هکتار به‌صورت سوپرفسفات تریپل، 50 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل + 200 گرم فسفات بارور2 و 100 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل + 200 گرم فسفات بارور2)، و نظام‌های کشت مخلوط شامل کشت خالص ذرت و بادام زمینی و کشت مخلوط یک ردیف ذرت + یک ردیف بادام زمینی (1:1)، دو ردیف ذرت + یک ردیف بادام زمینی (1:2)، یک ردیف ذرت + دو ردیف بادام زمینی (2:1) بود.
یافته ها: در این آزمایش اثر برهمکنش کود فسفره × نظام کشت بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد دانه (2360 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (1182 کیلوگرم در هکتار)، پروتئین دانه (70/27 %)، عملکرد پروتئین (591 کیلوگرم در هکتار) و پالمتیک اسید (58/10 %) در کاربرد 100 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل توأم با 200 گرم کود زیستی فسفات بارور2 تحت نظام کشت خالص بادام زمینی به‌دست آمد. بیشترین میزان روغن دانه (45/53 %) و میزان اسید چرب غیراشباع اولئیک اسید (63/66 %) در واکنش به مصرف جداگانه 100 کیلوگرم در هکتار کود فسفره به‌صورت سوپرفسفات تریپل، در نظام کشت مخلوط ذرت + بادام زمینی با نسبت‌ ردیف‌‌های کاشت 2:1 به‌دست آمد. ولی، بالاترین میزان لینولئیک اسید (17/32 %) در نظام کشت مخلوط ذرت + بادام زمینی با نسبت ردیف‌های کاشت 1:1 تحت تاثیر کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار کود فسفره از منبع سوپرفسفات تریپل به‌علاوه 200 گرم کود زیستی فسفات بارور2 مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که کاربرد توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفره عملکرد دانه بادام زمینی را افزایش داد که می‌تواند ناشی از بهبود اجزای عملکرد، افزایش رشد گیاه و جذب عناصر غذایی و افزایش فتوسنتز در گیاهان بادام زمینی باشد. استفاده جداگانه از کود شیمیایی فسفره سنتز اولئیک اسید و کیفیت روغن بادام زمینی را افزایش داد. همچنین، کاربرد جداگانه کود شیمیایی فسفره و نظام کشت مخلوط بادام زمینی- ذرت با نسبت ردیف‌های کاشت 2:1 کیفیت روغن بادام زمینی را بهبود بخشید. ولی، کاربرد تلفیقی کود شیمیایی فسفره (سوپرفسفات تریپل) با کود زیستی بارور2 عملکرد کمی بادام زمینی را افزایش داد. در این آزمایش، نظام کشت مخلوط بادام زمینی- ذرت با نسبت ردیف‌های کاشت 2:1 و کاربرد تلفیقی کود شیمیایی فسفره با کود زیستی بارور2 می‌تواند جهت افزایش عملکرد دانه بادام زمینی در واحد سطح قابل توصیه ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of qualitative yield and fatty acids combination in groundnut oil to intercropped system with corn and combined application of chemical phosphorus and bio-fertilizers

نویسندگان [English]

 • Tahereh Rezapour Kavishahi 1
 • Marefat Mostafavirad 2
 • Saeed Saifzadeh 3
 • Ali Reza Valadabady 3
 • Esmaeil Hadidimasouleh 4
1 Ph. D Student, Agronomy Department, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
3 Associate Prof., Agronomy Department, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
4 Assistant Prof., Agronomy Department, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Intercropping is a possible pathway for sustainable increases in crop yields (10). Researchers have reported that intercropping system with legumes led to maximum maize gain (24) and biological yield (4). Ghasemi et al. (2011) reported that grain yield in maize was the highest when the combination of chemical and bio-fertilizers were used (8).
Materials and Methods: This experiment was performed as factorial arrangement based on randomized complete block design in 2017 and 2018 cropping deasons with three replications in Rasht, Iran. Five rate of phosphorus fertilizer (zero, 50, 100 kg/ha as super phosphate triple, 50 kg/ha as super phosphate triple + 200 g phosphate barvar2 and 100 kg/ha as super phosphate triple + 200 g of phosphate barvar2) and corn and groundnut sol cropping, and mixed cultivation of one row of corn + one row of peanuts (1: 1), two rows of corn + one row of peanut (1: 2), one row of corn + two rows of peanut (2: 1) comprised experimental treatments.
Results: In this experiment, phosphorus fertilizer × intercropping system effect on all measured characteristics was significant at 5 % probability level. The greatest grain yield (2360 kg/ha), oil yield (1182 kg/ha), grain protein percentage (27.70 %), protein yield (591 kg/ha) and palmitic acid (10.58 %) were obtained in response to the application of 100 kg/ha super phosphate triple along with 200 g phosphate barvar2 bio-fertilizer under groundnut sol cropping system. The greatest grain oil percentage (53.45 %) and oleic acid (66.63 %) as the most important unsaturated fatty acid in groundnut oil were obtained in response to the application of 100 kg/ha phosphorus fertilizer as super phosphate triple, under groundnut-corn intercropping system with the ratio of 1:2 planting rows. But, the highest rate of linoleic acid (32.17 %) was observed in groundnut-corn intercropping system with the ratio of 1:1 planting rows as affected by the application of 100 kg/ha phosphorus fertilizer as super phosphate triple plus 200 g phosphate barvar2 bio-fertilizer.
Conclusion: Results showed that the combined application of chemical phosphorus and bio-fertilizers enhanced groundnut grain yield that could causes by the improvement of yield components, enhancement of plant growth and nutrients absorption and increment of photosynthesis in groundnut plants. Apart application of chemical phosphorus fertilizer increased oleic acid synthesis and quality of groundnut oil. The application of chemical phosphorus fertilizer and groundnut-corn intercropping system with the ratio of 1:2 improved groundnut oil quality. But, integrated application of chemical phosphorus (super phosphate triple) plus phosphate barvar2 bio-fertilizer enhanced quantitative yield of groundnut. In this experiment, groundnut-corn intercropping system with the ratio of 1:2 and integrated application of chemical phosphorus plus phosphate barvar2 bio-fertilizer could be recommendable to enhance grain yield of groundnut per unit area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bio-fertilizers
 • Cropping pattern
 • Oil and protein yield
 • Saturated and unsaturated fatty acids
 1. Adeleke, M.A., and Haruna, I.M. 2012. Residual nitrogen contribution from grain legume to the growth and development of succeeding maize crop. J. Animal Sci. 2: 197-207.

2.Adeoye, G.O., Sridhar, M.K.C., Adeoluwa, O.O., and Akinsoji, N.A. 2005. Evaluation of naturally decomposed solid waste from municipal dump sites for their manorial value in southwest Nigeria. J. Sust. Agric. 26: 4. 143-152.

3.Adesoji, A.G., Abubakar, I.U., Tanimu, B., and Labe, D.A. 2013. Influence of Incorporated short duration legume fallow and nitrogen on maize (Zea mays L.) growth and development in northern guinea savannah of Nigeria. Am-Eur J. Agric. Environ. Sci. 13: 1. 58-67.

4.Ahmad, Z., Mezori, H.A.M., and Duhoky, M.M.S. 2008 .Effect of intercropping systems and nitrogen fertilizer on yield, yield components of corn (Zea mays L.) and peanut (Arachis hypogea L.). J.  Dohuk Univ. 11: 1. 206-214.

5.Amos, R.N., Jens, B.A., and Symon, M. 2012. On farm evaluation of yield and economic benefits of short term maize legume intercropping systems under conservation Agriculture in Malawi. Field Crop Res. 132: 149-157.

6.Baker. E. 2006. Nitrogen uptake characteristics of corn roots at low N concentration as influenced by plant age. Agron J. 132: 17-19.

7.Bihagad, S.B., Chavan, S.A., Zagade, M.V., and Dahiphale, A.V. 2006.Intercropping groundnut and sweet cornat different fertility levels and row proportions. Ind. J. Crop Sci. 1: 1-2. 151-153.

8.Brintha, I., and Seran, T.H. 2009. Effect of paired row intercropping of raddish (Raphanus Sativus L.) intercropped with vegetable amaranths (Amaranths tricolor L.) on yield components in sandy regosol. J. Agric. Sci. 4: 19-28.

9.Food and Agriculture Organization (FAO). 2019. Available at http://faostat.fao.org /site/567/default.aspx. Last acssess on March.01.2021.

 1. Fuente, E.B., Suarez, S.A., Lenardis, A.E., and Poggio, S.L. 2014. Intercropping sunflower and soybean in intensive farming systems: Evaluating yield advantage and effect on weed and insect assemblages. NJAS - Wageningen J. Life Sci. 70: 47-52.
 2. Ghasemi, S., Siavoshi, K., Choukan, R., and Khavazi, K. 2011. Effect of biofertilizer phosphate on grain yield and its components of maize (Zea mays L.) cv. KSC704 under water deficit stress conditions. Seed Plant Prod. J. 27: 2. 219-223. (In Persian)
 3. Gholami Mehrabadi, A., Madani, H., and Malboobi, M.A. 2012. Response of maize hybrids to biological and chemical phosphorus fertilizer sources in Arak climate. 12th Iranian Crop Science Congress. 4-6 Sep. Karaj, Iran. (In Persian)
 4. Gou, F., Van Ittersum, M.K., Couedel, A., Zhang, Y., Wang, Y., Van Der Putten, P.E.L., Zhang, L., and Van Der Werf, W. 2018. Intercropping with wheat lowers nutrient uptake and biomass accumulation of maize, but increases photosynthetic rate of the ear leaf. AOB Plants, 10, ply010; doi: 10.1093/aobpla/ply010.

14.Hugar, H.Y., and Palled, Y.B. 2008. Studies on maize-vegetable intercropping systems. Karnataka J. Agric. Sci. 21: 162-164.

15.Ijoyah, M.O., and Fanen, F.T 2012. Effects of different cropping system on yield of maize-soybean mixture in Makurdi. Nigeria. J. Crop Sci. 1: 2. 39-47.

16.Kaptan, M.A., Koka, Y.O., and Canavar, O. 2017. Effect of NPK fertilization on mineral content and fatty acid compounds of corn seed. Aduziraat Dergipark J. 14: 2. 19-22.

17.Krol, B., and Paszko, T. 2017. Harvest date as a factor affecting crop yield, oil content and fatty acid composition of the seeds of calendula cultivars. Indust. Crops and Prod. 97: 242-251.

18.Langat, M.C., Okiror, M.A., Ouma, J.P., and Gesimba, R.M. 2006. The effect of intercropping groundnut (Arachis hypogea L.) with sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) on yield and cash income. Agric. Trop. Subtrop. 39: 2. 87-91.

19.Layek, J., Shivakumar, B.G., Rana, D.S., Munda, S., and Lakshman, K. 2015. Effect of nitrogen fertilization on yield, intercropping indices and produce quality of different soybean (Glycine max) + cereal intercropping systems. Ind. J. Agron. 60: 230-235.

20.Lithourgidis, A.S., Dhima, K.V. Vasilakoglou, I.B., Dordas, C.A., and Yiakoulaki, M.D. 2007. Sustainable production of barley and wheat by intercropping common vetch. Agron. Sust. Develop. 27: 95-99.

21.Loomis, R.S., and Connor, D.J. 1996. Crop ecology: productivity and management in agriculture systems. Cambridge University Press. 305 p.

22.Maluleke, M.H., Bediako, A.A., and Ayisi, K.K. 2005. Influence of maize-lablab intercropping on Lepidopterous stem borer infestation in maize .J. Entom. 98: 384-388.

23.Matusso, J.M.M., Mugwe, J.N., and Mucheru-Muna, M. 2012. Potential role of cereal-legume intercropping systems in integrated soil fertility management in smallholder farming systems of sub-Saharan Africa Research Application Summary. Third Reforum Biennial Meeting. Pp: 24-28. September 2012, Entebbe, Uganda.

24.Mobasser, H.R., Vazirimehr, M.R., and Rigi, K. 2014. Effect of intercropping on resources use, weed management and forage quality. Int. J. Plant, Animal Environ. Sci. 4: 2. 706-713.

25.Morales, R.E.J., Escalante, E.J.A., Sosa, C.L., and Volke, H.V.H. 2009. Biomass, yield and land equivalent ratio of Helianthus annus L in sole crop and intercropped with Phaseolus vulgaris L. in high valleys of Mexico. Trop. Subtrop. Agro. Ecos. 10: 431-439.

26.Nobahar, A., Zakerin, H.R., Mostafavi Rad, M., Sayfzadeh, S., and Valadabady ,A.R. 2019. Response of yield and some physiological traits of groundnut (Arachis hypogaea L.) to topping height and application methods of Zn and Ca nano chelates. Commun. Soil Sci. Plant Analy. 1532-2416 Online J. homepage: https://www.tandfonline.com/loi/lcss20.

27.Ozcan. M., and Seven, S. 2003. Physical and chemical analysis and fatty acid composition of peanut, peanut oil and peanut butter from ÇOM and NC-7 cultivars. Grasasy Aceites. 54: 1. 12-18

28.Prasad, R.B., and Brook, R.M. 2005. Effect of varying maize densities on intercropped maize and soybean in Nepal. Exp Agric. 41: 365-382.

29.Reddy, T.Y., and Reddi, G.H.S. 2007. Principles of Agronomy. Kalyan Publishers India. Pp: 468-489.

30.Saeidi, M., Raei, Y., Amini, R., Taghizadeh, A., and Pasban Eslam, B. 2018. Changes in fatty acid and protein of safflower as response to bio-fertilizers and cropping system. Turk. J. Field Crops. 23: 2. 117-126.

31.Seyed Noori, O. 2017. Evaluation of peanut (Arachis hypogea L.) and maize (Zea mays L.) intercropping as affected by different nitrogen levels. M.Sc. Thesis in Agronomy, Islamic Azad University, Rasht, Iran. (In Persian)

32.Seyed Noori, O., Mostafavi Rad, M., and Ansari, M.H. 2017. Evaluation of grain yield, land equivalent ratio and fatty acids combination of peanut oil in intercropping with corn as affected by different levels of nitrogen. J. Crops Improv. (J. Agric) 18: 4. 805-820. (In Persian)

33.Sharma, A.K. 2003. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agron. Ind. Sci. 6: 4. 344-358.

34.Thayamini, H.S., and Brintha, I. 2010. Review on maize based intercropping. J. Agron. 9: 3. 135-145.

35.Tie, C., Hu, T., Jia, Z.X., and Zhang, J.L. 2015. Automatic identification approach for high-yield liquid chromatography-multiple reaction monitoring fatty acid global profiling. Anal Chem. 87: 16. 81-85.

36.Wan, L., Sun, H., Ni, Z., and Yan, G. 2017. Rapid determination of oil quantity in intact rape grains using near infrared spectroscopy. J. Food Engin. 41:1-7.

 1. Zhou, L.,  Li,  X., Tang, X., Lin, Y., and  Li, Z. 2007. Effects of different application amount of N, P, K fertilizers on physiological characteristics, yield and kernel quality of peanut. Ying. Yong. Sheng. Tai. Xue. Bao. 18: 11. 2468-2474.