دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-155 
بررسی صفات عملکردی و ترکیب‏های اسانس سه جمعیت گیاه دارویی کاکوتی (Ziziphora tenuir L.) کشت شده در اصفهان

صفحه 141-155

10.22069/ejcp.2022.18570.2375

لیلی صفایی؛ مهردخت نجف پور نوایی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ داود امین آزرم