دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-196 
برآورد خلأ عملکرد و پتانسیل افزایش تولید جو دیم در ایران

صفحه 41-60

10.22069/ejcp.2021.16896.2250

امید الستی؛ ابراهیم زینلی؛ افشبن سلطانی؛ بنیامین ترابی


تجزیه پایداری عملکرد دانه برخی از ژنوتیپ‌های برنج با روش‌های پارامتری و ناپارامتری تک‌متغیره

صفحه 85-106

10.22069/ejcp.2021.17883.2315

پیمان شریفی؛ عبدالرحمان عرفانی؛ علی محدثی؛ ابوذر عباسیان؛ هاشم امین پناه؛ محمد محمد یوسفی؛ مهران سعیدی