بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در زمان های کاشت مختلف و در دو روش کشت نشائی و بذری (خطی) درمنطقه آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

4 استادیار ، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: یکی از مشکلات کاشت چغندر قند در استان آذربایجان غربی در اوایل بهار، آماده نشدن زمین برای کشت به دلیل شرایط نامناسب جوی و تأخیر در کشت است، ازآنجاکه عملکرد اقتصادی مناسب در چغندرقند تابع رشد رویشی مناسب در اوایل فصل رشد و تخصیص و توزیع مناسب مواد فتوسنتزی به ریشه است، لذا کشت به موقع این گیاه اهمیت بسیار زیادی دارد. تسریع در رشد گیاه را می توان در شرایط کنترل شده با کاربرد کشت در خزانه و انتقال آن به زمین اصلی در زمان مناسب که خطر سرمای دیررس زمستانه و مشکل کمبود آب برطرف شده امکان‌پذیر کرد. تحقیق حاضر به منظور مقایسه و بررسی صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند در دو روش کشت نشائی و بذری (خطی) و تاریخ‌های مختلف کاشت درمنطقه آذربایجان غربی صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی صفات کمی و کیفی چغندرقند در دو روش کشت نشائی و مستقیم بذری (خطی) با استفاده از ارقام (دوروتی، ایزابلا و اکباتان) درمنطقه آذربایجان غربی آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سه تاریخ کشت (10، 20 و 30 فروردین) در دو منطقه میاندوآب و بوکان در سال 1395 اجرا شد. صفات مورد مطالعه شاخص کلروفیل، شاخص سطح برگ، محتوی نسبی آب برگ، ضریب استحصال قند، تعداد ریشه منشعب، عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص بودند.
یافته ها: نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین دو سیستم کشت مستقیم و نشائی از لحاظ اثر بر کلیه صفات مورد بررسی به غیر از شاخص کلروفیل برگ در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌دار وجود داشت. اثر زمان کاشت و نوع رقم بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل زمان کاشت در سیستم کشت بر محتوی آب نسبی برگ، تعداد ریشه‌های منشعب، ضریب استحصال قند، عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت بر محتوی نسبی آب برگ در سطح احتمال یک درصد و عملکرد ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود.
نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد در مقایسه بین زمان‌های کشت بالاترین شاخص کلروفیل برگ (87/36) به تاریخ کشت 10 فروردین اختصاص داشت. در بین ارقام مورد بررسی رقم خارجی دوروتی بیشترین شاخص کلروفیل برگ (39/27)، شاخص سطح برگ (72/4)، ضریب استحصال قند (57/81 درصد) و عملکرد قند خالص (39/8 تن در هکتار) را به خود اختصاص داد. بالاترین شاخص سطح برگ (72/5)، محتوی نسبی آب برگ (59/78 درصد)، ضریب استحصال قند (12/78 درصد)، تعداد ریشه منشعب (57/8)، عملکرد ریشه (58/62 تن در هکتار) و عملکرد قند خالص (50/9 تن در هکتار) به کشت نشائی در زمان کاشت 10 فروردین اختصاص داشت. بالاترین محتوی آب نسبی برگ (30/72 درصد) و عملکرد ریشه (64/62 تن در هکتار) نیز در تیمار اثر متقابل زمان کاشت در رقم ، به رقم دوروتی در زمان کاشت 10 فروردین اختصاص داشت.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر رقم دوروتی در مقایسه با دو رقم دیگر از خصوصیات کمی و کیفی بالاتری برخوردار بود استفاده از این رقم در هر دو منطقه مورد بررسی می تواند قابل توصیه باشد. همچنین کاشت زود هنگام ارقام در 10 فروردین به صورت نشائی از عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص بالاتری برخوردار بود. می توان نتیجه گرفت کشت به صورت زود هنگام و نشائی به دلیل استقرار بهتر و همچنین انطباق حداکثر شاخص سطح برگ با مطلوبترین دما و شرایط محیطی موجب بهبود خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study Qualitative and quantitative traits of sugar beet cultivars at different planting times in transplanting and seedling cultivation system in West Azarbaijan area

نویسندگان [English]

 • Shahrokh Pahlavanian Miandoab 1
 • Mohammad Reza Dadashi 2
 • Touraj Mir Mahmoudi 3
 • Asiyeh Shahrooghbi 4
 • Hossen Adjam Norouzi 2
1 Islamic Azad University of Gorgan Branch
2 Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Grogan, Iran
3 3.Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
4 Assistant Professor of Agricultural Sciences and Natural Resources of Gorgan University
چکیده [English]

Background and objectives: One of the problems of sugar beet planting in West Azarbayjan province in early spring, not preparing the land for cultivation due to poor weather conditions. Since the proper economic yield in sugar beet is due to proper vegetative growth in the early growing season and appropriate allocation and distribution of photosynthetic materials to the root, the timely cultivation of this plant is very important. The accelerated growth of the plant can be controlled under controlled conditions with the use of cultivation in the greenhouse and its transfer to the main land at a time when the risk of late winter cold and the problem of water scarcity is resolved. The present study was conducted to compare and evaluate quantitative and qualitative traits of sugar beet cultivars in in transplanting and seedling cultivation in different planting dates in western Azarbayjan province.
Materials and methods: In order to study the quantitative and qualitative characteristics of sugar beet cultivars (Dorotea, Isabella and Ekbatan) in transplanting and seedling cultivation system in West Azarbaijan area in three planting date (25 March, 8 and 18 April), A split plot experiment based on randomize complete blocks in three replications was carried out in two regions of Miandoab and Bokan in 2016. In this research, leaf area index, leaf relative water content, sugar yield, branching root number, root yield and white sugar yield were measured.
Results:
The results of analysis of variance showed that there was a significant difference between two direct and transplanting systems in terms of effect on all studied traits except for leaf chlorophyll index.
The effects of planting time and cultivar were significant. The interaction effect of planting time + culture system on leaf relative water content, number of branching roots, Coefficient of sugar extraction, root yield and white sugar yield was significant. The interaction of cultivar in planting date was significant on leaf relative water content and root yield. Results showed among the planting date, the highest leaf chlorophyll index (36.87) was allocated to the cultivation date of 25 march. Among the cultivars studied, Dorotea showed the highest leaf chlorophyll index (27.39), leaf area index (4.72), coefficient of sugar extraction (81.57%) and white sugar yield. Among cultivation system in planting date interaction treatments the highest leaf area index (5.72), leaf relative water content (36.87), Coefficient of sugar extraction (78.12%), branching root number (8.57), root yield (62.58 t/ha) and white sugar yield (9.50 t/ha) was recorded in transplanting system with planting date of 25 march. The highest relative leaf water content (72.30%) and root yield (62.67 t/ha) were allocated to Dorotea cultivar with planting date of 25 march.
Conclusion:
According to the results of this study, Dorothy cultivar had higher qualitative and quantitative characteristics than two other cultivars, therefore the use of this cultivar in both areas can be recommended. Also, early planting of cultivars on March 25th in the form of transplanting system showed the highest root yield and yield of pure sugar. It can be concluded that the early planting in the form of transplanting system due to better deployment, As well as maximum leaf area index, compliance with the most favorable temperature and environmental conditions improves the qualitative and quantitative qualities of sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultivation time
 • Chlorophyll leaf index
 • white sugar yield
 • transplanting
 1. Abdolahian Nogabi, M.1993. The investigation of quantity and quality parameters of sugar beet growth in various planting date. (MSc. thesis) Tarbit Modares University. (In Persian)
 2. Abdollahian - Noghabi, M., Sheykhol Eslami, R., and Babayi, B. 2005. Terms and definitions of quality and quantity of sugar beet technological, technical abbreviations. Sugar Beet. 21: 1. 101-104.
 3. 2015. Agricultural statistics: Agricultural Ministry of Iran. From http://dpe.agri-jahad.ir. (In Persian)
 4. Bayat, A., Latifi, N., Mohamadian, R., and Galeshi, S. 2001. A study of the effect of plant density on the technological maturity time of three sugar beet cultivars. Iranian. J. Agric. Sci. 2: 32. 275-284. (In Persian)
 5. Board, J.E., Harville, B.G., and Soxton, A.M. 1990. Branch dry weight in relation to yield increases in narrow-row Agron. J. 82: 3. 540-544.
 6. Campbell, L.G., and Enz, J.W. 1991. Temperature effects on sugar beet seedling emergence. J. Sugar Beet Res. 28: 3-4. 129-140.
 7. Cooke, D.A., and Scott, R.K. 1993. The sugar beet crop: science to practice. Chapman and Hall, London. 678 p.
 8. Curcic, Z., Ciric, M., Nagl, N., and Taski-Ajdukovic, K. 2018. Effect of sugar beet genotype, planting and harvesting dates and their interaction on sugar yield. Front Plant Sci.  4: 3. 1- 9.
 9. Dehghan shoar, R. 1986. Qualitative and quantitative evaluation of the product in two methods of cultivating seed and seedling in sugar beet. Breeding and sugar beet seed company. 14 p. (In Persian)
 10. Deihimfard, R., and Rahimi Moghadam, S. 2015. Assessing the yield of spring and autumn-sown sugar beet in Mashhad and Neyshabor, Khorasan using a simulation model. JOPPR. 22: 3. 157-180. (In Persian)
 11. Draycott, A.P. 2006. Sugar beet. Blackweel Publishing LTD. 473 p.
 12. 2017. Extent and causes of salt-affected soils in participating countries. Available on URL:http://www.fao.org /ag/AGL/agll/spuch/topic4.htm
 13. Fortune, R.A., Burke, J.I., Kennedy, T., O’and Sullivan, E.1999. Effect of early sowing on the growth, yield and quality of sugar beet. Crops Res. Centre, Oak Park, No 20, 25 p.
 14. Gohari, C. 1992. Final report on the comparison of direct sowing and direct sugar beet to increase yield in areas with limited growth. Research Institute for Sugar Beet Growth and Preparation. 9 p. (In Persian)
 15. Goodman, P.J. 1996. Effect of varying plant population on growth and yield of sugar beet. Agric Prod. 41: 82-100
 16. Habibi, P., Kashani, A., Mamghani, R., and Mesghar bashi, M. 2010. Feasibility study of spring culture of three sugar beet (Beta vulgaris) cultivars by paper pot and direct sowing methods in Ahvaz. J. Plant Prod (Sci J. Agric). 33: 2. 42-54. (In Persian)
 17. Heath, M.C., and Cleal, R.A. 1992. Transplanting date and pot length for sugar beet transplanting in UK. Asp. Appl. Biol. 32: 135-140.
 18. Jahani Moghadam, E., Parsa, S., Mahmoudi, S., and Ahmadi, M. 2017. The effects of planting date and cultivar on yield and the early flowering in autumn sowing of sugar beet varieties. J. Agron. Plant Breed. 13: 2. 57-43. (In Persian)
 19. Jihad Akbar, M.D., Babaei, B., Basati, J., and Abbasi Z. 2013. Effect of different methods of cultivation in saline lands on sugar beet quality and quantity. J. Sugar Beet. 29: 2. 189-199. (In Persian)
 20. Kashani, 1985. Effect of planting date on sugar beet root and sugar yield. Sugar beet seed improvement and breeding research institute. Ministry of Agriculture. 15 p. (In Persian)
 21. Kaziminhah, K. 2006. Effect of transplanting time on quality and quantity of sugar beet in saline lands of East Azarbaijan province. Quart J. Agric Sci. 16: 1. 203-212. (In Persian)
 22. Kheir Khah, M., Yousef Abadi, F., and Hariri moghadam. 2014. Comparison of root yield and sugar content in two methods of root seedling and paper pots after wheat and barley harvesting. Second National Conference and Applied Research in Agricultural Sciences. Second National Conference and Applied Research in Agricultural Science. Iran Tehran, 2014. html.353_AFPICONF02-AFPICONF02-Paper/com.civilica.www://. (In Persian)
 23. Kochaki, A., and Sirmatiya, G.H. 1994. Physiology of crops. Ferdowsi University of Mashhad Publishing House. 467 p. (In Persian)
 24. Kucharki, C.J. 2006. A multidecadal trend of earlier corn planting in the central USA. Agron.J. 98: 6. 1544-1550.
 25. Laura, D., Zolatan, B., Tomas, H., Tamas, A., and Tamas, S. 2003. Crop planting date matters: Estimation methods and effect on future Agric Meteorol. 223: 103-115.
 26. Lee, G.S., Dunn, G., and Schmeh, W.R. 1987. Effect of date of planting and N-fertilization on growth components of sugar beet. J Am Soc Sugar Beet Technol. 24: 81-99.
 27. Milford, T., Pocock, O., Riley, A.J., and, Messem, B. 1994. An analysis of leaf growth on sugar beet. III. Leaf expansion in field crops. Ann. App. Biol. 106: 1. 187-203.
 28. Mohamadian, R., and Afshar, H. Effects of time of Irrigation dormant seeding on some characteristic of sugar beet. Khorasan Agricultural and Natural Resources Research Center. Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO). The final report of research project Series, No. 74/95.
 29. Oldemyer, R.K., Erichsen, A.W., and Suzuki, A. 1977. Effects of harvest date on performance of sugar beet hybrids. J. Am. Soc. sugar beet Technol. 19: 294 -306.
 30. Rezaei, J., Banaian Aval, M., nezami, A., Mehror, M., and Mahmoudi, B. 2014. Physiological behaviors of sugar beet in response to rhizomania viral disease. J. Plant Protect. 28:1. 138-146. (In Persian)
 31. Rinaldi, M., and Vonella, A.V. 2006. The response of autumn and spring sown sugar beet (Beta vulgaris) to irrgation in Southern Italy: water and radiation use efficiency. Field Crop Res. 95: 103-114.
 32. Sadegh Zadeh Hamati, S., Shirzadi, M.H., Aghaei Zadeh, M., Fatollah Taleghani, D., Javaheri, A.,  and Asgari, A. 2012. Evaluation of sowing and harvesting date effects on yield and quality of five sugar beet cultivars in Jiroft region (autumn planting). J. Sugar Beet. 28: 1. 25-42. (In Persian)
 33. Sadeghzadeh Hemayati, S., Fetholla Taleghani, D., Kashani, A., Siadat, A.S., and Normouhamadi, G. 2009. Effect of sowing date, planting density and cultivar on solar radiation interception indices in sugar beet. II Radiation use efficiency. J. Sugar beet. 25: 1. 53-69.
 34. Sadra Dabadi, R., Amirmoradi, S.H., and Mirshahi, A. 2011. Growth indices of commercial and traditional sugar beet cultivars in late planting in Chenaran region (Razavi Khorasan). Iran. J. Agric Res. 9: 3. 513-505. (In Persian)
 35. Shibles, R.M., and Webers, C.R. 1966. Interception of solar radiation and dry matter production by various soybean planting patterns. Crop Sci. 6: 1. 55- 59.
 36. Stibbe, C., and Marlander, B. 2002. Field emergence dynamics significance to intraspecific competition and growth efficiency in sugar beet (Beta vulgaris). Eur. J. Agro. 17: 3. 161- 171.
 37. Tahisin, S., and Hali. A. 2004. Plant density and sowing date effects on sugar beet yield and Quality. Agro J. 3: 3. 215-218.
 38. Taleghani, D.F., Mohramzadeh, M., Sadegh Zadeh Hamati, S., Mohammadian, R., and Farahmand. 2011. Effect of sowing and harvest time on yield of autumn-sown sugar beet in Moghan region in Iran.  Seed. Plant Prod J. 27: 3. 355-371. (In Persian)
 39. Taleghanii, D., Habibi, F.D., Abadi, V., Ghohari, J., Jegini, M.A., and Gasem, B.M. 2004. Determination of optimum plant density and sowing arrangement of sugar beet at sprinkler irrigation system. Abstracts of 6th Iranian agronomy and plant breeding congress. Babolsar, Mazandaran University. 456 p.
 40. Tamada, T. 1975. Beet necrotic yellow vein virus. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses, No. 144.
 41. Tsialtas, J.T., and Maslaris, N. 2008. Sugar beet response to N fertilization as assessed by late season chlorophyll and leaf area index measurements in a semi-arid environment. IJPP. 2: 1. 57-66.
 42. Vafadar L., Ebadi, A., and Sajed, K. 2008. Effects of sowing date and plant density on yield and some traits of sugar beet genotypes. EJCP. 1: 2. 103-120. (In Persian)
 43. Vahidi, H., Rajabi, A., Seyed, Hadi M., and Fathollah Taleghani, D. 2013. Screening of sugar beet (Beta vulgaris) genotype for drought tolerance. IJACS, 1113-1104.
 44. Van Eerd, L.L., and Zandstra, J.W. 2007. Enhancing sugar beet storage quality. Interim report No. ADVO253, Agriculture of Adaptation council. University of Guelph Ridge Town Campus. Agriculture and Agri–Food Canada. Pp: 2-15.
 45. Yosef-Abadi, V. 2014. Effect of seedling size (transplanting) and the date of its transfer to the field of sugar beet root yield and quality in small pieces. Retrieved December, 10, 2015, Sugar Beet Seed Institute, from http://agrisis.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=19862&Site=agrisis.areo&Lang=fa-IR. (In Persian)