دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-145 
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های تاتوره (Daturea stramonium L.) بر اساس صفات ریخت شناسی

صفحه 51-68

10.22069/ejcp.2020.17748.2308

رقیه مجد؛ سیده آسیه خاتمی؛ رحمان خاکزاد؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی


اثرات دو روش کشت بذری و نشایی بر رشد بادام زمینی (Arachis hypogea L.) تحت تاثیر فاصله ردیف کاشت در رشت

صفحه 117-130

10.22069/ejcp.2020.18066.2336

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی