دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-208 
مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران

صفحه 35-52

10.22069/ejcp.2019.15436.2150

محبوبه زاهد؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ سید مجید عالیمقام