نویسنده = ابراهیم زینلی
تعداد مقالات: 7
ارزیابی مدل LARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی مناطق اقلیمی زیر کشت پنبه در ایران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 27-40

10.22069/ejcp.2021.17645.2300

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشبن سلطانی؛ فرشید قادری فر


برآورد خلأ عملکرد و پتانسیل افزایش تولید جو دیم در ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 41-60

10.22069/ejcp.2021.16896.2250

امید الستی؛ ابراهیم زینلی؛ افشبن سلطانی؛ بنیامین ترابی


آنالیز خلا عملکرد: کمّی کردن خلاء بین عملکرد واقعی و عملکردهای پتانسیل گندم در گرگان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-24

10.22069/ejcp.2020.12532.1975

بنیامین ترابی؛ افشبن سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


بررسی کارایی گیاهان پوششی و نحوه از بین بردن آنها بر جمعیت علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت (رقم سینگل کراس 444)

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 31-50

10.22069/ejcp.2020.16609.2238

منصور آق پور؛ آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ جاوید قرخلو؛ حسین کاظمی


کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول‏پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-22

10.22069/ejcp.2019.11633.1894

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی