بررسی کارایی گیاهان پوششی و نحوه از بین بردن آنها بر جمعیت علف‌های هرز و عملکرد علوفه ذرت (رقم سینگل کراس 444)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته علوم علف‌های هرز، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

سابقه و هدف: کشت گیاهان پوششی در فاصله بین کشت دو گیاه زراعی اصلی می‏تواند به بعنوان یک راهکار اکولوژیک مطلوب برای دستیابی به اهدافی مانند ممانعت ازتوسعه‏ی جمعیت علف‌های هرز، افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش خاک و افزایش عملکرد گیاهان زراعی باشد. گیاهان پوششی مختلف، توانایی‌های متفاوتی در دستیابی به اهداف فوق الذکر داشته و روش از بین بردن آنها در انتهای دوره رشدشان، نیز بر کارایی آنها تاثیر گزار خواهند بود. اینرو این تحقیق با هدف بررسی کارایی چند گیاه پوششی در شرایط کشت خالص و مخلوط و همچنین روش از بین بردن آنها بر جمعیت علف‏های‏هرز و عملکرد علوفه ذرت (رقم سینگل کراس 444) انجام گرفت.
مواد و روشها: این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نوع گیاهان پوششی در هفت سطح: جو، خلر، ماشک، مخلوط جو+ ماشک، مخلوط جو+ خلر و شاهد بدون گیاه پوششی عاری از علف‌هرز و آلوده به علف‌هرز و روش از بین بردن آنها در انتهای فصل رشد در سه سطح سمپاشی با علف‌کش پاراکوات، کف بر کردن و قرار دادن بقایا بر سطح خاک و غلتک زدن در نظر گرفته شد. گیاه پوششی در اوایل بهمن ماه سال 1396 به صورت ردیفی در سه برابر تراکم توصیه شده کشت شدند. در اواسط اردیبهشت ماه (یک هفته قبل از کاشت ذرت) گیاهان پوششی مورد نظر بر اساس روش مدیریتی مورد نظر، تیمار و سپس ذرت به طور مستقیم درون بقایای گیاهان پوششی کشت شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که کمترین ارتفاع، سطح برگ و ماده خشک و سرعت بسته شدن تاج پوشش در تیمارهای ماشک و خلر دیده شد؛ اما اختلاط این دو با جو، تاثیر قابل توجهی در افزایش فاکتورهای مذکور داشت. همچنین تیمارهای کشت مخلوط جو+ماشک و جو+خلر در دو حالت قطع‏کردن و غلتک‏زدن قادر به کنترل مطلوب علف‌های‏هرز در طی فصل رشد ذرت بودند. اما استفاده از علف‌کش اگرچه در مهار علف‌های هرز موفق بود، اما در حد و اندازه تیمارهای غلتک‏زدن و قطع‏کردن ظاهر نشد. اما تیمارهای کشت خالص ماشک و خلر به خصوص در شرایط مدیریت با علف‌کش، از کارایی پایینی در مهار علف‌های هرز برخوردار بود. بیشترین عملکرد علوفه‏تر ذرت در تیمارهای کشت مخلوط جو+ماشک و جو+خلر و مدیریت آنها با استفاده از روش غلتک زدن به ترتیب با 3278 و 3256 گرم در متر مربع به دست آمد.کمترین مقدار عملکرد علوفه نیز در تیمار شاهد بدون گیاه پوششی و آلوده به علف‌هرز (1884 گرم در متر مربع) به دست آمد که اختلاف معنی‌داری با کشت خالص خلر و ماشک تحت مدیریت آن بوسیله علف‌کش (به ترتیب با 2040 و 2082 گرم در متر مربع) نداشت.
نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت استفاده از مخلوط گیاهان پوششی از خانواده های پوآسه و فاباسه به واسطه بهبود خصوصیات خاک، بستن سریع تاج‏پوشش، تولید ماده خشک بیشتر و کنترل موثر علف‌های‏هرز بر کشت خالص هر کدام از آنها ارجحیت دارد. همچنین روش بکار گرفته شده در از بین بردن گیاه پوششی از طریق تاثیر مستقیم بر دوام بقایای گیاه‏پوششی منجر به کنترل بهتر علف‌های‏هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی خواهد شد.بر این اساس غلتک‏زدن و قطع‏کردن مخلوط گیاهان پوششی جو+ماشک و جو+خلر به عنوان بهترین روش از بین بردن آنها معرفی می‏شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the efficiency of different cover crops and their elimination methods on weed populations and yield of maize forage (single-cross 444 variety)

نویسندگان [English]

 • Mansoor Aghpour 1
 • Asiyeh Siyahmarguei 2
 • Ebrahim Zeinali 3
 • Javid Gherekhloo 3
 • Hossein Kazemi 3
1 Agronomy department, Plant production faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2
3 Agronomy department, Plant production faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and Objectives: Cultivation of cover crops at the planting date intervals of two main crops may serve as a suitable ecological approach for achieving objectives such as preventing expansion of weed populations, enhancing soil fertility, decreasing soil erosion and increasing yield of crops. Different cover crops have different potentials in fulfilling the noted objectives and their elimination method at the end of growth period also affects their efficiency. Thus, this research was conducted to investigate the efficiency of some cover crops as pure and mixed stand as well as their elimination method on weed population and maize (single-cross 444 variety) forage yield.
Material and Methods: This experiment was conducted as factorial based on randomized complete blocks design with three replications. Treatments included cover crop type at 7 levels of barley, vetches, lathyrus, barley + vetches, barley+ lathyrus and weed-free and weed-infested controls and their elimination methods at the end of the growth period at three levels of spraying with paraquat herbicide, cutting and maintaining the residues on soil surface and rolling. Cover crops were sown at late January of 2017 as rows and at a rate three times more than that of recommended density. At early May of 2017 (a week before maize sowing), noted cover crops were treated according to desired management method and then maize was sown directly in residues of cover crops.
Results and Discussion: The results showed that the lowest height, leaf area, dry matter and canopy closure rate was observed in lathyrus and vetches treatments, but mixture of these cover crops with barley significantly increased these values.Also, mixed stands of barley+lathyrus and barley+vetches in cutting and rolling treatments were able to optimally control the weeds during maize growth period. Although application of herbicide successfully controlled the weeds, but was not as good as cutting and rolling. Pure stands of lathyrus and vetches had a low efficiency in controlling the weeds under herbicide management conditions. The highest fresh forage yield of maize was obtained in barley+vetches and barley+lathyrus treatments and management by rolling, which were 3278 and 3256 g.m-2, respectively. The lowest fresh forage yield was obtained in weed infested cover crop-free treatment (1884 g.m-2) which had no significant difference with pure stands of lathyrus and vetches under herbicide application management (2040 and 2082 g.m-2, respectively). Thus, it may be stated that using mixed stands of cover crops from poaceae and fabaceae is preferable to their pure stands due to enhancement of soil characteristics, rapid canopy closure, higher dry matter production and efficient control of the weeds.
Conclusion: Also, the method implemented for elimination of cover crop may lead to better weed control and higher crop yield via its direct impact on longevity of cover crop residues. Thus, rolling and cutting of barley+lathyrus and barley+vetches mixed stand cover crops may be introduced as the best method for their elimination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Longevity of cover crop residues
 • Poaceae
 • Canopy closure rate
 • Mixed stand
 • Fabaceae
 1. Abutalebian, M.A., and Mazaheri, D. 2011. Effects of hilling time and cover crop on weed control and potato yield. Iran. J. Field Crop Sci. 42: 2. 255-264. (In Persian).
 2. Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R., Kazemiyan, A., and Rafiee, M. 2018. Agricultural Statistics in 2016-2017. Ministry of Agriculture- Jahad, Iran. 124 pp. (In Persian).
 3. Amani Beni, F., Karegar, A., and Taghavi, S.M. 2016. Effect of Pseudomonas fluorescens CHA0 and green manures of some inhibitory plants on activity of the root-knot nematode, Meloidogyne incognita and infected tomato growth parameters. Plant Dis. 52: 3. 339-356. (In Persian).
 4. Andrea, D., Basche, V., and Thomas, C. 2016. Simulating long-term impacts of cover crops and climate change on crop production and environmental outcomes in the Midwestern United States. Agric Ecosyst Environ. 218: 95-106.
 5. Batlla, D., Kruk, B.C., and Benech- Arnold, R.I. 2000. Very early detection of canopy pre sence by seeds thoovgh pereption of suttle modifications in red: far red signals. Funct. Ecol. 14: 195- 202.
 6. Biederbeck, V.O., Bouman, O.T., Campbell, C.A., Bailey, L.D., and Winkelman, G.E. 1996. Nitrogen benefi ts from four green-manure legumes in dryland cropping systems. Can. J. Plant Sci. 76: 307-315.
 7. Brust, J., Claupein, W., and Gerhards, R. 2014. Growth and weed suppression ability of common and new cover crops in Germany. Crop prot. 63: 1-8.
 8. Carrera, L., Abdul-Baki, A.A., and Teasdal, J.R. 2004. Cover crops management and weed suppression in no tillage sweet corn production. Hort. Sci. 39: 6. 1262-1266.
 9. Ciaccia, C., Montemurro, F., Campanelli, G., Diacono, M., Fiore, A., and Canali, S. 2015. Legumecover crop management and organicamendments application: Effects on organiczucchini performance and weed competition. Sci Hort. 185: 48-58.
 10. Dabighi, Kh., Esfandiar, F., and Aine band, A. 2015. Comparison of different green manure biomass the effects of different green manure on soil fertilization and weed density reduction. J. Plant Prod. 39: 2. 1-15. (In Persian).
 11. Dibaii, M. H., Mahzarniya-Fomashi, K., Mehdizadeh-kozori, M., and Ghorbani-Birgani, M. 2011. Investigation of the effects of tillage and cultivation of winter cover crops on Tomato yield. National Conference on Modern Agricultural Sciences and Technologies. 19-21 August, Zanjan. (In Persian).
 12. Goudarzi, M., Ebadi, A., Hashemi, M., Parmoon, GH., and Ahmadnia, F. 2017. The effect of mono and mixed cropping of buckwheat (Hordeum vulgare) and sunn hemp (Crotalaria juncea) on weed control. 1st International and 5th Nationa Conference on Organic vs. Conventional Agriculture, August 16th-17th. Ardabil. Iran. (In Persian)
 13. Jafarzade, N., and Bazoobandi, M. 2013. Effect of cover plants on weed control of plum orchards. 5th Iranian Weed Science Congress. 2-4 August, Karaj.(In Persian).
 14. Kakaeian, A.M., Mohammadi, Gh.R., Ghobadi, M.E., and Najaphy, A. 2015. Effects of rye and common vetch cover crops as pure and mixed on soil physicochemical characteristics. J. Agr. Sci. Sustain. Prod. 25: 2. 47-64. (In Persian).
 15. Khojamli, R., Siahmarguee, A., Zeinali, E., and Soltani, A. 2018. Effect of different winter cover crops on the dynamics of weed populations and corn growth (Single 704). J. Agroecol., Accepted for publication. (In Persian).
 16. Krauss, M., Berner, A., Burger, D., Wiemken, A., Niggli, U., and Mäder, P. 2010. Reduced tillage intemperate organic farming: Implications for crop management and forage production. Soil use and manage. 26: 12-20.
 17. Kumar, K., and Goh, K.M. 2002. Management practices of antecedent leguminous and nonleguminous crop residues in relation to winter wheat yields, nitrogen uptake, soil nitrogen mineralization and simple nitrogen balance. Eur. J. Agron. 16: 295-308.
 18. Lamei Harvani, J. 2012. Technical and economical evaluation of mixed cropping grass pea with barley and triticale under dryland conditions in Zanjan province. J. Crop Prod. Process. 2: 4. 93-103. (In Persian)
 19. Lamei Harvani, J., and Esmaeli Aftabdari, M. 2014. Effect of green manure grass pea (Lathyrus sativus) and common vetch (Vicia sativa L.) on some characteristics of soil and yields of potato and wheat in crop rotation. Soil Sci. Res. 28: 4. 607-616. (In Persian)
 20. Lamei-Heravani, J., and Alizadeh Dizaj, Kh. 2012. Grass pea (Latyrus sativus) and common vetch (Vicia sativa) as suitable green manure after wheat in the cold regions of Iran. Agron. J. 104: 106-112. (In Persian)
 21. Magurran, A.E. 2004. Meausuring Biological Diversity. Blackwell. 215p.
 22. Masjedi, A.R., and Fathi-Moghadam, M. 2009. A laboratory study of vegetation effects on preventing soil erosion in water catchments. J. Watershed Eng. Manage. 1: 3. 1-21. (In Persian)
 23. Meier, U. 2001. Growth stage of mono and dicotyledonus plant. BBCH monograph. German federal Biological Research Center for Agriculture and foresty.
 24. Minbashi moeini, M., Zand, E., and Mighani, F. 2011. Non- chemical Weed Mannagement (princi, concepts and Technology). Jahad-e daneshgahi of Mashhad Press, Mashhad, Iran.331p. (In Persian).
 25. Mirsky, S., Curran, W.S., Mortensen, D.A., Ryan, M.R., and Shumway, D. 2009. Control of cereal rye with a roller/crimper as infl uenced by cover crop phenology. Agron. J. 101: 1589-1596.
 26. Mirzaei, M., and Mahmoud Abadi, M. 2014. Effect of different kinds and management of plant remains on some physical properties and water penetration in soil. Iran. J. Soil Res. 28: 4. 659-671. (In Persian).
 27. Moayedi Shahraki E., Jami Al-Ahmadi, M., Behdani, M.A., and Mahmoodi, S. 2011. Influence of cover crops and mulch management on yield and yield components and in safflower (Carthamustinctorius L.). J. Agroecol. 3: 2. 227-232. (In Persian).
 28. Mohammadi, S., Khalil Agdam, N., Khoshnejad, A., Pour Yousef, M., and Jalilnejad, N. 2013. Mixed-cropping and Its Effects on Yield and Agronomical Traits of Barley (Hordeum vulgar ) and Bersim Clover (Trifolium alexanderium L.). J. Crop Ecophysiol. 7: 2. 229-240. (In Persian)
 29. Momen-Yesaghi, M., Siahmarguee, A., Zeinali, E., Ghaderi far, F., and Kamkar, B. 2017. The study of weed population and seed bank dynamic and soybean yield in different tillage methods. J. Agroecol. 9: 3. 575-592. (In Persian)
 30. Moradian, M., Gharibzade, A., and Falahi, M.R. 2012. The role of cover crops in reducing soil erosion from the geomorphological point of view. The First National Convention the Desert. Tehran. Khordad month. 7 pp (In Persian).
 31. Namdari, T., Ahmadvand, G., and Jahedi, A. 2010. Allelopathic effect of barley, ray and canola cover crops on weed suppression of potato. The 3rd Iranian Weed Science Congress. February. Babolsar, Iran. 251-254. (In Persian).
 32. Nazari, Kh. 2018. Investigating the effect of seed size and seeding depth on the germination, emergence, growth and yield of faba bean (vicia faba). MSc thesis, Gorgan University of Agricultural Sciences and Technology. 85p. (In Persian)
 33. Peyrard, C. and Mary, B. 2016. N2O emissions of low input cropping systems as affected by legume and cover crops use. Agric Ecosyst Env. 224: 145-156.
 34. Samedani B., and M. Montazeri. 2009. The use of cover crop in sustainable agriculture. Iranian Resarch Institute of Plant Protection, Tehran. (In Persian).
 35. Shabahang, J., Khorramdel, S., Amin Ghafori, A., and Gheshm, R. 2013. Effects on management of crop residues and cover crop planting on density and population of weeds and agronomical characteristics of saffron (Crocus sativus ). J. Saffron Res. 1: 1. 57-72. (In Persian)
 36. Siahmarguee, A., Koocheki, A.R., Nasiri-Mahalati, M., and Khoramdel, S. 2013. Effect of different methods of the integrated weed management on radiation use efficiency of sugar beet (Beta vulgaris) and different species of weeds in Mashhad condition. J. Appl. Res. Plant Ecophysiol. 1. 51-70. (In Persian)
 37. Wortman, S.E., Francis, C.A., and Lindquist, J.L. 2012. Cover crop mixtures for the western Corn Belt: Opportunities for increased productivity and stability. Agron. J. 104: 699-705.
 38. Wortman, S.E., Francis, C.A., Bernards, M.L., Drijber, R., and Lindquist, J.L. 2012. Optimizing cover crop benefits with diverse mixtures and alternative termination methods. Agron. J. 104: 5. 1425-1435.